Zakoni po imenu

S
 • Saradnji izmeðu organa ukljuèenih u integrisano upravljanje granicom(04/L-216)
 • Savet Bezbedonosti(2008/03-L-050)
 • Savetodavnim službama za poljoprivredu i ruralni razvoj(2011/04-L-074)
 • Selu Velika Hoèa(2011/04-L-062)
 • Selu Zymi i Hasit(04/L-196)
 • Semen(2003/5)
 • Sindikalnom organizovanju na Kosovu(04/L-011)
 • Sistemu adresa(04/L-071)
 • Sistemu dozvola i licenci(04/L-202)
 • Slanju Kosovske Snage Bezbednosti u inostranstvu(2012/04-L-177)
 • Slepim licima(2011/04-L-092)
 • Slobodi udruživanja u nevladinim organizacijama (04/L-057)
 • Službenim statistikama Republike Kosovo(04/L-036)
 • Službenom Listu Republike Kosovo(2010/03-L-190)
 • Sluzbeni List(2004/47)
 • Služba u Bezbednosnim Snagama Kosova(2008/03-L-082)
 • Služba u inostranstvu(2008/03-L-122)
 • Službeni Dokumenti(2003/12)
 • Službeni praznici(2008/03-L064)
 • Snage Bezbednosti(2008/03-L-046)
 • Socijalna Pomoć(2003/15)
 • Socijalne i porodiène usluge, zmena i dopuna Zakona br. 02-L-17(2011/04-L-081)
 • Socijalne i Porodicne usluge(2005/02-L17)
 • Specijalizovanim Većima i Specijalizovanom Tužilaštvu(05/L-053)
 • Specijalne zaštitne zone(2008/03-L039)
 • Specijalnoj Komori Vrhovnog Suda Kosova o pitanjima koja se odnose na Kosovsku Agenciju za Privatizaciju(04/L-033)
 • Specijalnom tužilaštvu Republike Kosova(2008/03-L-052)
 • Spoljna Trgovina(2002/6)
 • Spoljni poslovi(2008/03-L044)
 • Spoljnoj trgovini(04/L-048)
 • Sponzorisanju u oblasti kulture, omladine i sporta(05/L-090)
 • Sporazuma Banke za Razvoj Saveta Evrope i èlanstva Kosova u BRSE(04/L-222)
 • Sport(2003/24)
 • Sportu, izmena i dopuna Zakona br. 2003/24(2011/04-L-075)
 • sprečavanju i suzbijanju kiberneti(2010/03-L-166)
 • sprečavanju pranja novca i finansiranja t(2010/03-L-196)
 • Spreèavanju i borbi protiv trgovine ljudima i zaštiti žrtava trgovine ljudima(04/L-218)
 • Spreèavanju pranja novca i spreèavan(2012/04-L-178)
 • Spreèavanje sukoba interesa(2007/02-L-133)
 • Sprečavanju i sankcionisanju nasilja i negativnih pojava na sportskim događajima(05/L-075)
 • sprovođenju međunarodnih sankcij(2010/03-L-183)
 • Stambenim zgradama u suvlasništvu(2012/04-L-134)
 • Standardizacija(2004/12)
 • standardizaciji(2009/03-L-144)
 • Staranje o zivotinjama(2005/02-L-10)
 • Status, imunitet i privilegije(2008/03-L033)
 • Statusu i pravima palih boraca, invalida, veterana, pripadnika OVK, žrtvama seksualnog nasilja za vreme rata, civilnim žrtvama i njihovim po(04/L-172)
 • Statusu i pravima palih boraca, invalida, veterana, pripadnika OVK, civilnih žrtava, i njihovih porodica(04/L-054)
 • Steèaju(05/L-083)
 • Stoèarstvu(2013/04-L-191)
 • Stoèarstvo(2004/33)
 • strajku(2010/03-L-200)
 • Strana ulaganja(2005/02-L33)
 • Stranci(2008/03-L-126)
 • Strancima(2011/04-L-069)
 • Strancima(04/L-219)
 • Stranim investicijama(04/L-220)
 • strateškoj proceni uticaja na životnu sr(2010/03-L-230)
 • Strateškim investicijama u Republici Kosova(05/L-079)
 • Strucno obrazovanje i osposobljavanje(2006/02-L-42)
 • Sudove, izmena i dopuna Zakona br. 03-L-199 (2012/04-L-171)
 • sudovima(2010/03-L-199)
 • Sudovima, izmena i dopuna zakona br.03/L-199 (05/L-032)
 • Sudskoj Medicini(2010/03-L-187)
 • Sudskoj Medicini(05/L-060)
 • Sudskom Savetu Kosova (2010/03-L-223)
 • Sudskom Savetu Kosova, izmena i dopuna zakona br.03/L-223(05/L-033)
 • Sudskom Savetu Kosova, izmena i dopuna zakona br.03/L-223, izmenjen i dopunjen zakonima br.05/L-033, br.04/L-115(05/L-094)
 • Suzbijanju sukoba interesa o vršenju javne funkcije(04/L-051)