Zakoni po imenu

2010/03-L-196Download (PDF)

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 30.09.2010, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-055-2010, Dana 18.10.2010

Odobreni od Skupštine:
30.09.2010
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
18.10.2010