Zakoni po imenu

2011/04-L-081Download (PDF)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona br. 02-L-17 za socijalne i porodiène usluge

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 02.03.2012, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-08-2012, Dana 26.03.2012

Odobreni od Skupštine:
02.03.2012
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
26.03.2012