Zakoni po imenu

05/L-032Download (PDF)

Zakon o izmenama i dopunama zakona br.03/L-199 o Sudovima

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 28.05.2015, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-013-2015, Dana 15.06.2015

Odobreni od Skupštine:
28.05.2015
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
15.06.2015