Zakoni po imenu

05/L-094Download (PDF)

Zakon o izmenama i dopunama zakona br.03/L-223 o Sudskom Savetu Kosova, izmenjen i dopunjen zakonima br.05/L-033, br.04/L-115

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 24.03.2016, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-009-2016, Dana 05.04.2016

Odobreni od Skupštine:
24.03.2016
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
05.04.2016