Zakoni po imenu

2004/12Download (PDF)

Zakon o Standardizaciji

Ovaj Zakon utvrðuje pravila i postupke za izradu, utvrðivanje, usvajanje i primenu standarda na Kosovu; odreðivanje njihovog statusa; davanje sertifikata za proizvode, postupke, usluge, sisteme kvaliteta i za osoblje, zaštite i primene standarda na Kosovu, u skladu sa medjunarodnim standardima radi obezbeðivanja odreðenog nivoa kvaliteta, osim ukoliko Zakon propisuje drugaèije.

Odobreni od Skupštine:
29.04.2004
Objavljen od SPGS:
28.05.2004