Zakoni po imenu

04/L-222Download (PDF)

Zakon o ratifikaciji ælanova osnivaèkog sporazuma Banke za Razvoj Saveta Evrope i èlanstva Kosova u BRSE

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 02.10.2013, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-052-2013, Dana 21.10.2013

Odobreni od Skupštine:
02.10.2013
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
21.10.2013