Zakoni po imenu

2007/02-L-133Download (PDF)

Zakon o spreèavanju sukoba interesa tokom obavljavanja javnih funkcija

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 02. 11. 2007, proglašen je sa Uredbom UNMIK-a br. 2008/32, danom 14.06.2008.

Odobreni od Skupštine:
02.11.2007
Objavljen od SPGS:
14.06.2008