Zakoni po imenu

04/L-218Download (PDF)

Zakon o spreèavanju i borbi protiv trgovine ljudima i zaštiti žrtava trgovine ljudima

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 31.07.2013, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-43-2013, Dana 19.08.2013

Odobreni od Skupštine:
31.07.2013
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
19.08.2013