Zakoni po imenu

04/L-202Download (PDF)

Zakon o sistemu dozvola i licenci

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 21.11.2013, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-54-2013, Dana 11.12.2013

Odobreni od Skupštine:
21.11.2013
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
11.12.2013