Zakoni po imenu

A
 • Administrativne granice opština(2008/03-L041)
 • Administriranje rada u kancelariji(2012/04-L-184)
 • Advokatura(2009/03-L-117)
 • Advokaturi(2013/04-L-193)
 • Agencija za Privatizaciju(2008/03-L-067)
 • Agenciji protiv korupcije(2009/03-L-159)
 • Agenciji za civilnu registraciju(2012/04-L-160)
 • Agenciji za upravljanje memorijalnih kompleksa Kosova(04/L-146)
 • Agenciji za vazdušno navigacijske usluge(04/L-250)
 • Agenciju emergentnog menadžiranja(04/L-230)
 • Agenciju zapošljavanja Republike Kosovo(04/L-205)
 • Akademija nauka(2004/19)
 • Akademiji Nauka i Umetnosti Kosova(05/L-038)
 • Akademiji pravde(05/L-095)
 • Akcizi na duvanske proizvode(04/L-021)
 • Akcizne porezne stope(2008/03-L-112)
 • Akreditacija(2008/03-L-069)
 • Akreditaciji(05/L-117)
 • Akreditaciji, izmena i dopuna Zakona br.03/L-069(04/L-007)
 • Akreditiranje(2005/02-L-43)
 • Amandiranje Ustava Republike Kosova o okonèanju meðunarodnog nadgledanja nezavisnosti Kosova(04-V-436)
 • Amandiranje Ustava Republike Kosova, amandman br.23(04-V-553)
 • Amnestiji(04/L-209)
 • Anti korupcija(2004/34)
 • Antidampingskim i kompenzatornim merama(04/L-240)
 • Arbitraža(2007/02-L75)
 • Arhivi(2003/7)
 • Autorskim i srodnom pravu, izmena i dopuna zakona br.04/L-065(05/L-047)
 • Autorsko i srodna prava(2004/45)
 • Autorskom i srodnom pravu(2011/04-L-065)
 • Azil(2008/03-L066)
 • Azilu(2011/04-L-073)
 • Azilu(04/L-217)