Zakoni po imenu

05/L-047Download (PDF)

Zakon o izmenama i dopunama zakona br.04/L-065 o autorskim i srodnom pravu

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 11.10.2016, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-037-2016, Dana 25.10.2016

Odobreni od Skupštine:
11.10.2016
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
25.10.2016