Zakoni po imenu

2012/04-L-160Download (PDF)

Zakon o Agenciji za civilnu registraciju

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 14.02.2013, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br.DL-04-2013, Dana 04.03.2013

Odobreni od Skupštine:
14.02.2013
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
04.03.2013