Zakoni po imenu

04/L-240Download (PDF)

Zakon o antidampingskim i kompenzatornim merama

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 06.05.2014, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-025-2014, Dana 21.05.2014

Odobreni od Skupštine:
06.05.2014
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
21.05.2014