Zakoni po imenu

04/L-007Download (PDF)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona br. 03/L-069 o akreditaciji

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 16.06.2011, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-002-2011, Dana 01.07.2011

Odobreni od Skupštine:
16.06.2011
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
01.07.2011