Zakoni po imenu

P
 • parlamentarnoj istrazi(2010/03-L-176)
 • Parniænom postupku, izmena i dopuna zakona b(2012/04-L-118)
 • parničnom postupku(2009/03-L-006)
 • Patentima(04/L-029)
 • Patentima, izmena i dopuna zakona br.04/L-029(05/L-039)
 • Pèelarstvo(2007/02-L111)
 • Penzijama za pripadnike Snaga Bezbednosti Kosova(04/L-084)
 • Penzije pripadnika ZKK(2008/03-L-100)
 • Penzije za Lica sa Ograničenim Sposobnostima(2003/23)
 • Penzijskim šemama finansiranim od države(04/L-131)
 • Penzijskim fondovima Kosova, izmena i dopuna zakon(2012/04-L-168)
 • Penzijskim Fondovima Kosova, izmena i dopuna zakona 04/L-101, izmenjen i dopunjen zakonom 04/L-115 i zakonom 04/L-168 (05/L-116)
 • Penzijskim Fondovima na Kosovu(2011/04-L-101)
 • Pesticidi(2003/20)
 • platama javnih službenika(2010/03-L-147)
 • Platnom sistemu(2012/04-L-155)
 • Plemeniti Metali(2004/28)
 • poštanskim uslugama(2010/03-L-173)
 • Podsticanje i zastita dojenja(2006/02-L81)
 • Policija(2008/03-L-035)
 • Policiji(2011/04-L-076)
 • Policijski inspektorat(2008/03-L-036)
 • Policijskom Inspektoratu Kosova(2010/03-L-231)
 • Poljoprivreda i Ruralni Razvoj(2009/03-L-098)
 • Poljoprivredi i ruralni razvoj, izmena i dopuna za(2011/04-L-090)
 • Poljoprivredna inspekcija(2008/03-L-029)
 • Poljoprivredno zemljiste(2005/02-L-26)
 • Poljoprivredske Zadruge(2003/9)
 • Pomilovanje(2008/03-L-101)
 • ponovnom prihvatu(2010/03-L-208)
 • Popis Stanovništva(2003/16)
 • Popisu poljoprivrede(2012/04-L-127)
 • Popisu poljoprivrede, izmena i dopuna Zakona br. 04/L-127 (04/L-253)
 • popisu stanovništva domačinstva i st(2010/03-L-237)
 • Poreska Administracija i postupci(2004/48)
 • poreskoj administraciji i postupcima(2010/03-L-222)
 • Poreskoj administraciji i procedure, izmena i dopuna Zakona br.03-L-222(04/L-223)
 • Poreskoj upravi i poreskom postupku, izmena i dopu(2011/04-L-102)
 • Porez na dodanu vrednost(2008/03-L-114)
 • Porez na dodatnu vrednost, izmena i dopuna zakona (2012/04-L-108)
 • Porez na Imovinu(2003/8)
 • Porez na lièni dohodak(2008/03-L-115)
 • Porez na prihod korporacija(2008/03-L-113)
 • porezima o nepokretnu imovinu (2010/03-L-204)
 • Porezu na dodatu vrednost(05/L-037)
 • porezu na dotatu vrednost(2009/03-L-146)
 • Porezu na liæni dohodak, izmena i dopuna zak(2011/04-L-104)
 • Porezu na lične dohotke(05/L-028)
 • porezu na lični dohodak(2009/03-L-161)
 • Porezu na nepokretnu imovinu, izmena i dopuna zako(2011/04-L-100)
 • Porezu na prihod korporacija, izmenama i dopunama (2011/04-L-103)
 • porezu na prihode korporacija(2009/03-L-162)
 • Porezu na prihode korporacija(05/L-029)
 • Porodica(2004/32)
 • Posebnim stopama akcize za poèetnu i malu proizvodnju alkoholnih proizvoda proizvedenih na Kosovu(04/L-185)
 • Posebnoj Komori Vrhovnog Suda Kosova za pitanja koja se odnose na Kosovsku Agenciju za Privatizaciju, izmena i dopuna Zakona br.03/L-033 (04/L-246)
 • Posebnoj Komori Vrhovnog Suda za pitanje Kosovske Agencije za Privatizaciju, izmena i dopuna zakona br.04/L-033, izmenjen i dopunjen zakonom br.04/L-2(05/L-127)
 • Poslovna društva(2007/02/L-123)
 • Posredovanje(2008/03-L-057)
 • Postupak davanja Koncesija(2005/02-L44)
 • Poticaj malih i srednjih preduzeca(2005/02-L5)
 • Potrošaè(2004/17)
 • Poveèanju kvote Republike Kosova u Meðu(2012/04-L-152)
 • Pozorištu(2011/04-L-106)
 • Pozoriste(2005/02-L-12)
 • Prava zajednica(2008/03-L-047)
 • Pravilima drumskog saobraæaja(05/L-088)
 • pravima bivših političkih zatvorenik(2010/03-L-095)
 • Pravima i odgovornostima poslanika(2010/03-L-111)
 • pravnoj zaštiti i finansijsku podršku potencijalnim optuženm licama u Sudskim procesima pri specijalizovanim Komorama(05/L-054)
 • Pravosudni ispit(2006/02-L40)
 • Pravosudnom ispitu(2012/04-L-141)
 • Prebivalištu i boravištu(2007/02-L121)
 • Predmetima od plemenitih metala(2012/04-L-154)
 • Predsednik Republike Kosovo(2008/03-L-094)
 • Predskolsko vaspitanje(2006/02-L52)
 • Preduniversitetskom obrazovanju u Republici Kosovo(04/L-032)
 • Prekid trudnoæe(2008/03-L-110)
 • Prekršajima(05/L-087)
 • Presretanju elektronskih komunikacija(05/L-030)
 • Prijavljivanju, poreklu i kontroli imovine visokih javnih zvaniènika i prijavljivanju, poreklu i kontroli poklona za sve zvaniènike,i zm(04/L-228)
 • Prijavljivanju, poreklu i kontroli imovine visokih javnih zvanicnika i prijavljivanu, poreklu i kontroli poklona za sve zvanicnike(04/L-050)
 • prijavljivanu, poreklu i kontroli imovine i poklon(2010/03-L-151)
 • Prinadležnostima bivših visokih zvaniènika, izmena i dopuna zakona br.03-L-001(04/L-038)
 • Prinadležnosti bivših visokih zvaniènika(2008/03-L-001)
 • prirodni gas(2009/03-L-133)
 • Prirodnom gasu(05/L-082)
 • Privatna delatnost u zdravstvu(2004/50)
 • Privatnim uslugama obezbeðenja(04/L-004)
 • Privredna Komora Kosova(2004/7)
 • Privredne zone(2009/03-L-129)
 • Privremeni sastav pravosudnog saveta(2008/03-L-123)
 • Proširenim nadležnostima za konfiskaciju(2012/04-L-140)
 • Procena uticaja na životnu sredinu(2009/03-L-024)
 • proceni uticaja na životnu sredinu(2010/03-L-214)
 • Prodaji stanova za koje postoji stanarsko pravo(2011/04-L-061)
 • Prodaji stanova za koje postoji stanarsko pravo, zmena i dopuna zakona br.04-L-061(04/L-247)
 • Profesionalno obrazovanje i osposobljavanje(04/L-138)
 • Profesionalno osposobljavanje, prekvalifikovanje i(2008/03-L-019)
 • Profesionalnom osposobljavanju, ponovnom osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa ograniæenim sposobnostima, izmena i dopuna zakona br.03/L(05/L-078)
 • Proizvodi za zaštitu bilja(2008/03-L-042)
 • Proizvodnju, otkup, obradu i stavljanje u promet duvana(04/L-041)
 • Prostorno Planiranje(2003/14)
 • Prostornom planiranju(04/L-174)
 • Putevi(2003/11)
 • Putne isprave(2008/03-L037)