Lista e deputetëve të Kuvendit të Kosovës

Periudha e dytë Legjislative (23.11.2004 - 12.12.2007)

Saša Djokiæ

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • Iniciativa Qytetare Serbia (GIS)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 07.10.1967
  • Oženjen

  Arsimimi

  • Srednja struèna sprema-Mašinski tehnièar-Kontrolor

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Šef poslovne jedinice D.D "Ekometal"-Novisad
  • Poslovna jedinica "Èaglavica"-Èaglavica

  Adresa

  • Èaglavica