Paraqitja numerike e Kuvendit të Kosovës

120 vende në Kuvendin e Kosovës:
 • 100 vende për të gjitha subjektet politike në Kosovë
 • 10 vende të ruajtura për përfaqësuesit e komunitetit serb
 • 10 vende të ruajtura për përfaqësuesit e komuniteteve tjera:
  • 4 vende për komunitetet e romëve, ashkalinjve dhe  egjiptasve (RAE)
  • 3 vende për komunitetin boshnjak
  • 2 vende për komunitetin turk
  • 1 vend për komunitetin goran

Grupet Parlamentare në Kuvendin e Kosovës

Gjithsej