ASI Newsletter

Kao međuagencijski koordinator demokratizacionih programa za podršku Skupštini Kosova, Inicijativa za podršku Skupštini (IPS) nastoji da ojača i profesionalizuje rad Skupštine Kosova razvijajući sposobnosti njenih članova tako da ona što pre postane stabilna, funkcionalna i produktivna zakonodavna Skupština, i da radi u skladu sa vladavinom prava i u korist svih zajednica i građana na ravnopravnoj osnovi.
Članovi Inicijative radiće na sakupljanju finansijskih i materijalnih sredstava u zajednički fond radi ostvarivanja ovog cilja. IPS će raditi u skladu sa principom da odgovornost za tekući rad Skupštine jeste i mora biti odgovornost članova Skupštine.
Rad IPS će se fokusirati na demokratskoj političkoj kulturi koja se bazira na poznavanju i poštovanju demokratskih pravila procedure, transparentnosti i odgovornosti prema narodu, razvoju i implementaciji zakonodavnog programa, nadzoru izvršne vlasti i poštovanju višejezičnosti Skupštine.
Kao međuagencijski koordinator demokratskih programa podrške Skupštini Kosova, IPS podržava Skupštinu organizujući konferencije i seminare, radionice sa Komitetima, pruža tehničku pomoć Predsedništvu, Komitetima, predsedavajućim i pojedinim članovima Skupštine, vodi radne posete drugim zemljama i parlamentima, drži seminare za zakonodavno osoblje i prevodioce Skupštine. IPS isto tako koordinira i rad savetnika i konsultanata Skupštine i njenih Komiteta.
U rad ASI trenutno učestvuju: Friedrich Ebert Stiftung (FES), Friedrich Naumann Stiftung (FNS), Agencija SAD za međunarodni razvoj (USAID) u saradnji sa Nacionalnim demokratskim institutom (NDI), Odeljenje OEBS-a za demokratizaciju i sekretarijat Skupštine uz aktivnu podršku kancelarija raznih zemalja u Prištini, kao što su kancelarija SAD, VB, Nemačke, Belgije, Holandije, Švajcarske, Italije, EU i Evropska agencija za rekonstrukciju (EAR), Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u saradnji sa Međuparlamentarnom unijom, i Istočno –zapadnim projektom parlamentarne prakse (Holandija).