Ligjet sipas emrit

2010/03-L-205Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-139 për shpronësimin e pronës së paluajtshme

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 28.10.2010, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr. DL-075 -2010, Datë 17.11.2010

U miratua nga Kuvendi:
28.10.2010
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
17.11.2010