Ligjet sipas emrit

05/L-129Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.04/L-149 për ekzekutimin e sanksioneve penale

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 18.04.2017, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-024-2017, Datë 04.05.2017

U miratua nga Kuvendi:
18.04.2017
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
04.05.2017