Ligjet sipas emrit

A
 • Administratën shtetërore të Republikës së Kosovës(2010/03-L-189)
 • Administratën tatimore dhe procedurat(2004/48)
 • Administratën tatimore dhe procedurat(2010/03-L-222)
 • Administratën tatimore dhe procedurat, ndryshim dhe plotёsim i Ligjit nr.2004/48(2008/03-L-071)
 • Administratën tatimore dhe procedurat, ndryshim dhe plotësim i ligjit nr.03-L-222(2011/04-L-102)
 • Administratën tatimore dhe procedurat, ndryshim i ligjit për 03-L-222(04/L-223)
 • Administrim e pasurisë së sekuestruar ose të konfi(2009/03-L-141)
 • Administrimin e pasurisë së sekuestruar dhe të konfiskuar(05/L-049)
 • Administrimin e punës në zyrë(2012/04-L-184)
 • Aftësimin, riaftësimin profesional dhe punësimin e personave me aftësi të kufizuara, ndryshim dhe plotësim i Ligjit nr.0(05/L-078)
 • Aftësimin, riaftësimin profesional dhe punësimin e(2008/03-L-019)
 • Agjencinë e Kosovës për mbrojtje ng(2011/04-L-067)
 • Agjencinë e menaxhimit emergjent(04/L-230)
 • Agjencinë e punësimit të Republikës së Kosovës(04/L-205)
 • Agjencinë e regjistrimit civil(2012/04-L-160)
 • Agjencinë e shërbimeve të navigacionit ajror(04/L-250)
 • Agjencinë Kosovare për Inteligjencë(2008/03-L-063)
 • Agjencinë Kosovare për krahasim dhe verifikim të pronës(05/L-010)
 • Agjencinë Kosovare të Privatizimit(2008/03-L-067)
 • Agjencinë Kosovare të Privatizimit, ndryshim dhe plotësim i ligjit nr.04/L-034(05/L-080)
 • Agjencinë kundër korrupsionit(2009/03-L-159)
 • Agjencinë e Kosovës për Forenzikë(04/L-064)
 • Agjencinë Kosovare të Privatizimit(04/L-034)
 • Agjencinë për menaxhimin e komplekseve memoriale të Kosovës(04/L-146)
 • Akademinë e drejtësisë(05/L-095)
 • Akademinë e Shkencave dhe të Arteve të Kosovës(2004/19)
 • Akademinë e Shkencave dhe të Arteve të Kosovës(05/L-038)
 • Akademinë e Kosovës për siguri publ(04/L-053)
 • Akcizën në produktet e duhanit(04/L-021)
 • Akreditim(2005/02-L-43)
 • Akreditim(2008/03-L-069)
 • Akreditim(05/L-117)
 • Akreditim, ndryshim dhe plotësim i ligjit nr.03-L-069(04/L-007)
 • Amendamentimi i Kushtetutës së Republikës së Kosovës lidhur me përfundimin e mbikëqyrjes ndërkombëtare t&(04-V-436)
 • Amendamentimi i Kushtetutës së Republikës së Kosoves, amendamenti nr.23(04-V-553)
 • Amnistinë(04/L-209)
 • Anëtarësim e Republikës së Kosovës në FMN dhe GBB(2009/03-L-152)
 • Ansambli Kombëtar Shtetëror të Këngëve dhe të Vall(2008/03-L-056)
 • Ansamblin Kombëtar të këngëve dhe valleve Shota(2012/04-L-164)
 • Arbitrazhi(2007/02-L75)
 • Arkivat(2003/7)
 • Arkivat shtetërore(2011/04-L-088)
 • Armë(05/L-022)
 • armët(2009/03-L-143)
 • Arsimin dhe aftësimin për të rritur(2005/02-L-24)
 • Arsimin dhe aftësimin për të rritur(2012/04-L-143)
 • Arsimin dhe aftësimin profesional(2006/02-L-42)
 • Arsimin dhe aftësimin profesional(04/L-138)
 • Arsimin e lartë në Republikën e Kosovës(04/L-037)
 • Arsimin në komunat e Republikës së Kosovës(2008/03-L-068)
 • Arsimin parauniversitar në Republikën e Kosovës(04/L-032)
 • Aspektet civile të rrëmbimit ndërkombëtar të fëmijës(2010/03-L-238)
 • Auditimin e Brendshëm(2006/02-L-74)
 • Auditimin e brendshëm(2009/03-L-128)
 • Auditorin e Përgjithshëm dhe Zyrën Kombëtare të Auditimit të Republikës së Kosovës(05/L-055)
 • Automjete(05/L-132)
 • Aviacioni Civil(2008/03-L051)
 • Avokatin e Popullit(2010/03-L-195)
 • Avokatin e Popullit(05/L-019)
 • Avokatinë(2013/04-L-193)
 • Avokatinë (2009/03-L-117)
 • Avokaturën shtetërore(2012/04-L-157)
 • Azil(2008/03-L066)
 • Azil(2011/04-L-073)
 • Azil(04/L-217)