Ligjet sipas emrit

05/L-127Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.04/L-033 për Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme për çështjet në lidhje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, i plotësuar dhe ndryshuar me ligjin 04/L-246

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 31.03.2017, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-020-2017, Datë 14.04.2017

U miratua nga Kuvendi:
31.03.2017
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
14.04.2017