Transkriptet

    Seancë e Jashtëzakonshme




    E Enjte, 27.06.2019 11:00




    Rendi i ditës

    1. Gjendja në arsim dhe vendimet e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në Republikën e Kosovës

    Transkripti