Procesverbalet

  Mbledhja e komisionit
  E Premte, 19.07.2019 11:00
  Rendi i ditës:

  1. Miratimi i rendit të ditës;
  2. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të mbajtura me datë 4 dhe 09.07.2019;
  3. Shqyrtimi i raportit të Auditimit të Kompanisë Regjionale ,,KRU Prishtina" për vitin financiar të përfunduar më 31 dhjetor 2018;
  4. Shqyrtimi i raportit të Auditimit të Ndërmarrjes Publike ,,Posta e Kosovës"për vitin financiar të përfunduar më 31 dhjetor 2018;
  5. Shqyrtimi dhe miratimi i Raportit me rekomandime për mbikqyrjen e zbatimit të Ligjit nr.06/L-021 për Kontrollin e Brendshëm të Financave Publike;
  6. Të ndryshme.

   

  Procesverbali