Procesverbalet

  Mbledhja e komisionit
  E Marte, 09.07.2019 11:00
  Rendi i ditës:

  1. Miratimi i rendit të ditës;
  2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me datë 04.07.2019;
  3. Shqyrtimi i raportit të Auditimit të Ndërmarrjes Publike Kompania Regjionale e Ujitjes "Drini i Bardhë" sh.a për vitin financiar të përfunduar më 31 dhjetor 2018;
  4. Shqyrtimi i raportit të Auditimit për PVF-të e KRU Hidroregjioni Jugor sh.a Prizren për vitin financiar të përfunduar më 31 dhjetor 2018;
  5. Të ndryshme.

   

  Procesverbali