Procesverbalet

  Mbledhja e komisionit
  E Enjte, 04.07.2019 11:00
  Rendi i ditës:

  1. Miratimi i rendit të ditës;
  2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me datë 21.06.2019;
  3. Shqyrtimi i raportit të Auditimit për PVF-të e Ministrisë së Zhvillimit Rajonal për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2018, i ftuar Ministrin z. Rasim Demiri;
  4. Shqyrtimi i raportit të auditimit për pasqyrat vjetore financiare të ZKM-së për vitin 2018;
  5. Të ndryshme.

   

  Procesverbali