Zakoni po imenu

2003/17Download (PDF)

Zakon o javnim nabavkama na Kosovo

Cilj ovog zakona je da obezbedi što efikasniju, povoljniju, transparentniju i praviæno korišèenje javnih fondova i javnih izvora na Kosovo odredjujuæi uslove i pravila koji æe se primeniti,postupci koji æe se primenjivati,prava koja æe se uvazavati,obaveze koje æe se izvršiti od lica, ekonomskih operatera, preduzeæa,autoriteta za ugovaranje, koncesionara radova, i javnih organa koji razvijaju ili su obuhvaæeni, uèestvuju ili su zainteresovani u aktivnostima javne nabavke ili koji su obuhvaæeni ili koji se bave sa fondovima i/ili sa tim izvorima.

Odobreni od Skupštine:
15.01.2004
Objavljen od SPGS:
09.02.2004