Zakoni po imenu

2012/04-L-148Download (PDF)

Zakon o Ratifikaciji Meðunarodnog Sporazuma izmeðu Republike Kosova i Evropske Unije o Misiji Evropske Unije za Vladavinu Zakona na Kosovu

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 07.09.2012, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br.DL-039-2012, Dana 07.09.2012.

Odobreni od Skupštine:
07.09.2012
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
07.09.2012