Zakoni po imenu

05/L-149Download (PDF)

Zakon o ratifikaciji Sporazuma o Osnivanju Regionalne Kancelarije za saradnju mladih između Kosova, Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Srbije

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 30.03.2017, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-021-2017, Dana 14.04.2017

Odobreni od Skupštine:
30.03.2017
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
14.04.2017