Zakoni po imenu

05/L-010Download (PDF)

Zakon o Kosovskoj Agenciji za uporeðivanje i verifikaciju imovine

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 09.06.2016, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-038-2016, Dana 28.10.2016

Odobreni od Skupštine:
09.06.2016
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
28.10.2016