Zakoni po imenu

05/L-080Download (PDF)

Zakon o izmenama i dopunama zakona br.04/L-034 o Kosovskoj Agenciji za Privatizaciju, izmenjen i dopunjen zakonom br.04/L-115

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 14.12.2015, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-036-2015, Dana 24.12.2015

Odobreni od Skupštine:
14.12.2015
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
24.12.2015