Zakoni po imenu

04/L-271Download (PDF)

Zakon o ratifikaciji Sporazuma o izvoznom kreditu izmeðu Republike Kosova i Unicredit Bank Austria AG za finansiranje Projekta-Modernizacija sistema obrazovanja na Kosovu kroz e-obrazovanje

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 17.04.2014, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-021-2014, Dana 05.05.2014

Odobreni od Skupštine:
17.04.2014
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
05.05.2014