Zakoni po imenu

04/L-214Download (PDF)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona br. 04-L-072 o kontroli i nadzoru državne granice

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 31.07.2013, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-48-2013, Dana 19.08.2013

Odobreni od Skupštine:
31.07.2013
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
19.08.2013