Zakoni po imenu

04/L-211Download (PDF)

Zakon o ratifikaciji Finansijskog Sporazuma ISTISNA'A i sporazuma o Agenciji ISTISNA'A sklopljen izmeðu Vlade Republike Kosova i Islamske Banke za Razvoj za finansiranje nastavka izgradnje ceste Miloševo-Mitrovica, cesta M2

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 31.07.2013, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-37-2013, Dana 16.08.2013

Odobreni od Skupštine:
31.07.2013
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
16.08.2013