Zakoni po imenu

2004/13Download (PDF)

Zakon o rasadnom materijalu

Ovaj Zakon ureðuje pitanja koja se odnose na proizvodnju, trgovinu, uvoz, izvoz i kontrolu rasadnog materijala, kao i na registraciju proizvoðaèa i trgovaca rasadnog materijala

Odobreni od Skupštine:
29.04.2004
Objavljen od SPGS:
28.05.2004