Zakoni po imenu

G
  • Generalnom Revizoru i Nacionalnoj Kancelariji Revizije Republike Kosovo(05/L-055)
  • Geografskim oznakama i nazivima porekla(05/L-051)
  • Geografskim oznakama i nazivima porekla(2012/04-L-187)
  • Geološkoj službi Kosova(04/L-232)
  • Graðevinskim proizvodima(2012/04-L-181)
  • Gradjevinski proizvodi(2005/02-L14)