Radna mesta

KONKURS Za popunjavanje položaja

Dokument Aplikacije

Na osnovu Zakona o Civilnoj službi Republike Kosova, br. 03/L-149/, Pravilnika 02/2010 o procedurama regrutacije u Civilnoj službi i u skladu sa Statusnim pravilima za civilne službenike Administracije Skupštine Republike Kosova, Administracija Skupštine objavljuje:

KONKURS

Za popunjavanje položaja, i to:

1. Položaj: Lektor za srpski jezik
Referenca: DSHGJ - 01/4-15
Koeficijent: C-8
Angažovanje: Na neodređeno vreme, uz probni rad u trajanju od 12 meseci
Broj izvršioca: 2 (dva)
Nadzorni: Koordinator Jedinice

Obaveze i odgovornosti:
Pod nadzorom Lektora - Koordinatora Jedinice, lektor je odgovoran za:
• Lekturu zakonskih i ostalih akata Skupštine na srpskom jeziku;
• Lekturu amandmana, javnih zahteva i ostalih dopisa za Skupštinu i tela Skupštine;
• Lekturu tekstova prevedenih sa albanskog, engleskog i turskog na srpski jezik;
• Lekturu pročišćenih tekstova zakona na srpskom jeziku, koje usvaja Skupština;
• Strukturu sintakse i jezičkog nivoa zakonskih tekstova i amandmana na srpskom jeziku, koje usvaja Skupština.
• Obavlja i druge poslove iz oblasti delokruga i aktivnosti na zahtev nadzornog.

Kvalifikacija, iskustvo i sposobnosti:
- Fakultetska diploma u oblasti jezika i književnosti.
- Najmanje 3 godine profesionalnog radnog iskustva na poslove iz oblasti lekture, korekture i prevoda zakonodavstva u institucijama.
Veštine:
- Veštine pismenog i usmenog komuniciranja na zvaničnim jezicima, uključujući i odličnu sposobnost za prevod raznih dokumenata,
- Odlično poznavanje pravopisa i sintakse srpskog jezika,
- Organizacione sposobnosti, spremnost i fleksibilnost za rad u više etničkoj sredini,
- Sposobnost za profesionalno, jasno i koncizno prevođenje dokumenata,
- Sposobnost za rad na politički potpuno neutralnim i nepristrasnim osnovama,
- Dobro poznavanje rada na kompjuteru.

 

2. Položaj: Zvaničnik oblasti u parlamentarnoj komisiji (ZL 2)
Referenca: DKP - 01/4-15
Koeficijent: D - 7
Angažovanje: Na neodređeno vreme, uz probni rad u trajanju od 12 meseci
Broj izvršioca: 3 (tri)
Nadzorni: Koordinator komisije

Obaveze i odgovornosti:
Pod nadzorom koordinatora Jedinice za podršku parlamentarne komisije, zvaničnik oblasti je odgovoran za:
• pružanje pomoći u davanju profesionalnih saveta za zakonodavstvo, koje se razmatra u Komisiji, u vezi dotične oblasti,
• davanje usmenih i pismenih saveta za Komisiju, u vezi dotične oblasti,
• pružanje pomoći u izradi nacrta zakona i amandmana na nacrte zakona, u vezi dotične oblasti,
• pripremanje nacrta preliminarnog izveštaja u normativnom delu Nacrta zakona, u vezi dotične oblasti,
• pružanje pomoći u izradi zapisnika, izveštaja i preporuka i konačnih izveštaja o nacrtima zakona, izveštaja o nadgledanju sprovođenja zakona, izveštaja o radu nezavisnih organa i godišnjih i izveštaja na kraju mandata,
• otkucanje poziva, izveštaja, zapisnika, informativnih dokumenata i dopisa komisija,
• formiranje i održavanje dosijea, kontakt lista i registara komisija,
• prijem i kontrolu korespondencije i prilaženje istoj potrebne - odgovarajuće informacije,
• obavlja i druge poslove u vezi delokruga rada i aktivnosti, prema zahtevu nadzornog.


Kvalifikacija i iskustvo :

• Fakultetska diploma u oblasti prava - diplomirani pravnik/master prava,
• Profesionalno iskustvo u zakonodavstvu oblasti u državnoj administraciji, najmanje 2 godine, uključujući pružanje stručnih saveta u dotičnoj oblasti.
Veštine:

- da poseduje odlične veštine za stručna istraživanja i analize,
- da radi na politički nepristrasnim osnovama i pod pritiskom vremena,
- da raspolaže odličnim znanjem za pismeno i usmeno komuniciranje na zvaničnim jezicima,
- poznavanje engleskog jezika je prednost,
- da raspolaže odlične sposobnosti za korišćenje kompjuterskih programa i interneta.

 

 

 


3. Položaj: Zvaničnik za biblioteku
Referenca: DHBA - 01/4-15
Koeficijent: D -7
Angažovanje: Na neodređeno vreme, uz probni rad u trajanju od 12 meseci
Broj izvršioca: 1 (jedan)
Nadzorni: Direktor Direkcije

Zadaci i odgovornosti
Pod nadzorom Direktora Direkcije za istraživanja, biblioteku i arhiv, zvaničnik za biblioteku, odgovoran je za:
• Sistematizaciju i klasifikaciju bibliotekarskog fonda, procenu potreba za obogaćivanje bibliotekarskog fonda,
• Pružanje knjiga, časopisa i ostalog bibliotekarskog fonda, za poslanike i radnike Administracije Skupštine,
• Vršenje istraživanja u cilju obogaćivanja bibliotekarskog fonda Biblioteke Skupštine,
• Pružanje referentnih informacija za zvaničnike istraživanja i ostalo osoblje Skupštine,
• Monitorisanje na dnevnoj osnovi pisane kosovske štampe i, o člancima koji se odnose na rad Skupštine i poslanika Skupštine, sastavlja kratak elektronski izveštaj, koji se dostavlja poslanicima i službenicima Administracije Skupštine, putem elektronske pošte,
• Istraživanja na Internetu, kao i pružanje bibliotekarskih usluga službenicima Administracije i poslanicima Skupštine, pri čemu pruža elektronsku verziju knjiga, časopisa, periodične štampe i novina, koje su u elektronskom obliku,
• Tesno sarađuje sa Nacionalnom i univerzitetskom bibliotekom Kosova, kao i sa bibliotekama državnih i privatnih univerziteta,
• Stvaranje i ažuriranje elektronske baze podataka, sa naslovima bibliotekarskog fonda,
Obavlja i ostale poslove u vezi delokruga rada i aktivnosti, na zahtev nadzornog.
Kvalifikacija i iskustvo:
- Diploma četvorogodišnjeg fakulteta/ master iz društvenih nauka,
- Profesionalno iskustvo u bibliotekarstvu, najmanje dve godine,
- Radno iskustvo u menadžiranju, sistematizaciji i klasifikaciji bibliotekarskog fonda.
Sposobnosti:
- odlične sposobnosti usmenog i pismenog komuniciranja na zvaničnim jezicima, uključujući odlične sposobnosti u menadžiranju, sistematizaciji i klasifikaciji bibliotekarskog fonda,
- odlične sposobnosti za diskusije i komuniciranje,
- sposobnosti za rad na potpuno politički neutralnim i nepristrasnim osnovama,
- dobro poznavanje rada kompjuterskim programima, i
- poznavanje engleskog jezika je prednost.

 

 


OPŠTE INFORMACIJE ZA SVE KANDIDATE

Administracija Skupštine pruža podjednake mogućnosti zapošljavanja i rado prihvata zahteve pripadnika ne-većinskih zajednica i žena. Pravedna politika zapošljavanja svih zajednica na Kosovu primenjena je u strukturi kadrova Administracije Skupštine.
Izabrani kandidati u uži spisak će se testirati i intervjuisati
Biće kontaktirani samo izabrani kandidati sa užeg spiska.

 

PROCEDURA KONKURISANJA

Obrazac za konkurisanje može se uzeti sa Internet stranice Skupštine (htpp://www.assembly-kosova.org), ili se može uzeti u recepciji zgrade Skupštine u Prištini, Ul. "Nëna Terezë", b.b. Zvanični obrazac za konkurisanje treba da se dostavlja uz dokaz o školskoj kvalifikaciji, specijalizaciji, o pohađanim kursevima, radnom iskustvu i dve reference. Korišćenje pogrešnog obrasca i ne-kompletiranog sa traženim podacima, kao i sa podacima podnetim sa zakašnjenjem, smatraće se nevažećim.
Obrazac za konkurisanje se može dostaviti u recepciji zgrade Skupštine Republike Kosova u Prištini, Ulica "Nëna Terezë" b.b., ili poštom, kao i u Direkciji osoblja br. N -217, II sprat.

Za dodatne informacije možete zvati na telefone: 038 200 10490 i 038 200 10493.
Rok za konkurisanje je od 20.4.2015 do 4.5.2015, do 16:00 časova.