Radna mesta

Konkurs-Za izbor Predsedavajuæeg Komisije za razmatranje pri Kancelariji regulatora za vodovod i kanalizaciju

Dokument Aplikacije

Skupština Republike Kosova, objavljuje

K O N K U R S


Za izbor Predsedavajuæeg Komisije za razmatranje pri Kancelariji regulatora za vodovod i kanalizaciju


Komisija za razmatranje sastoji se od predsedavajuæeg, imenovanog od strane Skupštine Republike Kosova, jednog èlana imenovanog od Kancelarije regulatora za vodovod i kanalizaciju i jednog èlana imenovanog od pružaoca usluga, koji je podneo zahtev za razmatranje.

Mandat Predsedavajuæeg Komisije za razmatranje pri Kancelariji regulatora za vodovod i kanalizaciju


Predsedavajuæi Komisije za razmatranje pri Kancelariji regulatora za vodovod i kanalizaciju bira se za mandat od tri (3) godine.


Odgovornosti i nadležnosti Predsedavajuæeg Komisije za razmatranje pri Kancelariji regulatora za vodovod i kanalizaciju:


Predsedavajuæi Komisije za razmatranje pri Kancelariji regulatora za vodovod i kanalizaciju je odgovoran za:


1. Prijem i registraciju žalbi, na odluke Kancelarije regulatora za vodovod i kanalizaciju,
2. Koordinaciju i saradnju sa ostalim èlanovima Komisije,
3. Pravilno sprovoðenje procedura razmatranja uloženih žalbi, propisanih zakonom i podzakonskim aktima,
4. Analizu, razmatranje i procesiranje žalbi.


Kandidat za Predsedavajuæeg Komisije za razmatranje pri Kancelariji regulatora za vodovod i kanalizaciju treba da ispunjava sledeæe uslove:


• da je državljanin Republike Kosova,
• da ima najmanje univerzitetsku diplomu - èetvoro (4) godišnju ili master, pravnog smera,
• da nije bio kažnjen za krivièna dela, više od šest (6) meseci zatvora;
• da ima visok moralni integritet,
• da ima najmanje tri (3) godine profesionalnog radnog iskustva,
• da nije u radnom odnosu u javnim kompanijama, licenciranim od strane Kancelarije regulatora za vodovod i kanalizaciju.


Aplikaciji treba priložiti sledeæa prateæa dokumenta:


• Dokaz o školskoj i profesionalnoj spremi,
• Motivaciono pismo,
• Curriculum Vitae (CV - autobiografija),
• Dokaz da je državljanin Republike Kosova,
• Dokaz o radnom iskustvu,
• Dokaz da nije kažnjen za krivièno delo.

PROCEDURA KONKURISANJA

Aplikacije treba dostaviti ne kasnije od do: 10 marta 2015. godine u 16:00 èasova
Aplikacije se dostavljaju lièno ili poštom, na adresu:

Zgrada Skupštine Republike Kosova, Priština (Ul. "Nëna Terezë" bb., Direkcija osoblja, Kancelarija N - 217); faksom: 038 /211-183.

Aplikacije se mogu uzeti u sledeæa mesta:

Štampani oblik: u recepciji zgrade Skupštine Republike Kosova, Priština, ul. "Nëna Terezë" bb., ili
Elektronski oblik : Internet - stranica Skupštine Republike Kosova - www.assembly-kosova.org
Ostale, dopunske, informacije mogu se dobiti svakog radnog dana do 16:00 èasova, u brojeve telefona: 038/ 211-648 i +377 (0) 44 147-264