Radna mesta

Konkurs-Za popunjavanje položaja

Dokument Aplikacije

Na osnovu Zakona o Civilnoj službi Republike Kosova (Zakon br. 03/L-149/, Pravilnik 02/2010 o procedurama regrutacije u Civilnoj službi i u skladu sa Statusnim pravilima za civilne službenike Administracije Skupštine Republike Kosova, Administracija Skupštine ponovo objavljuje:


KONKURS

Za popunjavanje položaja, i to:

1. Položaj: Visoki zvaniènik za zakonodavstvo
Referenca: DPS - 01/2-14
Koeficijent: C - 8.5
Angažovanje: Na neodreðeno vreme, uz probni rad u trajanju od 12 meseci
Broj izvršioca: 1 (jedan)
Nadzorni: Direktor Direkcije za pravnu standardizaciju, približavanje i harmonizaciju

Obaveze i odgovornosti:


Pod nadzorom direktora Direkcije za pravnu standardizaciju, približavanje i harmonizaciju, visoki zvaniènik za zakonodavstvo je odgovoran za:
• planiranje i upravljanje svih poslova Jedinice za pravnu harmonizaciju i približavanje;
• izradu deklaracije o usaglašenosti nacrta zakona sa zakonodavstvom EU-a o predloženim nacrtima zakona od strane Skupštine Kosova;
• izradu preliminarnog izveštaja o verifikaciji deklaracije Ministarstva za evropske integracije o približavanju zakonodavstva sa „Acquis kommunautaire" i sa meðunarodnim standardima primenjivim na Kosovu, za sve nacrte zakona, kao i za podnete amandmane od strane parlamentarnih komisija za razmatranje u Skupštini;
• izradu preliminarnog izveštaja u vezi sa pravnom standardizacijom sa aspekta pravne tehnike, terminologije i jedinstvene metodologije za sve nacrte zakona koji se predlažu za razmatranje i usvajanje u Skupštini;
• pružanje podrške za izradu zakonodavstva i izradu amandmana kroz podnošenje preporuka u preliminarnom izveštaju;
• razvoj koordiniranog rada sa Pravnom kancelarijom Vlade, u cilju poboljšanja kvaliteta podnesenih nacrta zakona;
• uèešæe na sednicama komisija, radi pružanja pravnih saveta o preliminarnom izveštaju ili o predloženim amandmanima;
• obezbeðivanje taènosti harmonizacije finalnog teksta zakona, ukljuèujuæi formalno - pravnu i jezièku standardizaciju i za ukljuèivanje svih amandmana koji se usvajaju na plenarnoj sednici, te osigurava/kontroliše da tekst zakona bude formatizovan na sva tri jezika;
• pružanje saveta u praæenju procesa evropske integracije;
• obavlja i druge poslove u vezi sa delokrugom rada i aktivnosti, prema zahtevu nadzornog.


Kvalifikacija i iskustvo:

• Fakultetska diploma u oblasti prava - Diplomirani pravnik/nauèna titula u evropskom pravu;
• Profesionalno iskustvo najmanje 4 godina na zakonodavne poslove u institucijama, ukljuèujuæi pružanje pravne pomoæi i saveta;
• Iskustvo na pravnim poslovima i saznanja o radu Skupštine.

Veštine:

- odliène veštine pismenog i usmenog komuniciranja na zvaniènim jezicima, ukljuèujuæi odliène sposobnosti izrade raznih dokumenata;
- sposobnost za izradu pravnih dokumenata, logièno, jasno i precizno;
- saznanja u procesu evropskih integracija i u približavanju zakonodavstva sa zakonodavstvom EU-a;
- odluène sposobnosti za diskusiju i komunikacije;
- sposobnost da radi na politièki potpuno neutralnim i nepristrasnim osnovama;
- dobro poznavanje rada na kompjuterske programe;
- poznavanje engleskog jezika je obavezno, dok je poznavanje nekog drugog jezika prednost.

2. Položaj: Zvaniènik oblasti u parlamentarnoj komisiji
Referenca: DKP - 01/9-13
Koeficijent: D - 7
Angažovanje: Na neodreðeno vreme, uz probni rad u trajanju od 12 meseci
Broj izvršioca: 3 (tri)
Nadzorni: Koordinator komisije

Obaveze i odgovornosti:


Pod nadzorom koordinatora jedinice za podršku parlamentarne komisije, zvaniènik oblasti je odgovoran za:
• pružanje pomoæi u davanju profesionalnih saveta za zakonodavstvo koje se razmatra u Komisiji, u vezi dotiène oblasti,
• davanje usmenih i pismenih saveta za Komisiju, u vezi dotiène oblasti,
• pružanje pomoæi u izradi nacrta zakona i amandmana na nacrte zakona, u vezi dotiène oblasti,
• pripremanje nacrta preliminarnog izveštaja u normativnom delu Nacrta zakona, u vezi dotiène oblasti,
• pružanje pomoæi u izradi zapisnika, izveštaja i preporuka i konaènih izveštaja o nacrtima zakona, izveštaja o nadgledanju sprovoðenja zakona, izveštaja o radu nezavisnih organa i godišnjih i izveštaja na kraju mandata,
• otkucanje poziva, izveštaja zapisnika, informativnih dokumenata i dopisa komisija,
• formiranje i održavanje dosijea, kontakt lista i registara komisija,
• prijem i kontrolu korespondencije i prilaženje istoj potrebnu - odgovarajuæu informaciju,
• obavlja i druge poslove u vezi delokruga rada i aktivnosti, prema zahtevu nadzornog.


Kvalifikacija i iskustvo :

• Fakultetska diploma u oblasti prava - diplomirani pravnik/master prava,
• Profesionalnu iskustvo u zakonodavstvu oblasti u državnoj administraciji, najmanje 2 godine, ukljuèujuæi pružanje struènih saveta u dotiènoj oblasti.


Veštine:

- da poseduje odliène veštine za struèna istraživanja i analize,
- da radi na politièki nepristrasnim osnovama i pod pritiskom vremena,
- da raspolaže odliènim znanjem za pismeno i usmeno komuniciranje na zvaniènim jezicima,
- poznavanje engleskog jezika je prednost,
- da raspolaže odliène sposobnosti za korišæenje kompjuterskih programa i interneta.


3. Položaj: Inženjer sistema
Referenca: DTI - 01/9-13
Koeficijent: C - 8
Angažovanje: Na neodreðeno vreme, uz probni rad u trajanju od 12 meseci
Broj izvršioca: 1 (jedan)
Nadzorni: Direktor Direkcije za IT

Obaveze i odgovornosti:


Pod nadzorom direktora Direkcije, inženjer sistema je odgovoran za:
• Formiranje, održavanje i inventarizaciju celokupne kompjuterske mreže i oprema u mreži,
• Draftira i ažurira LAN/WAN dokumentaciju i procese,
• Predlaže i integriše nove tehnologije u postojeæe sisteme, kao i u centar podataka (Data center),
• Instalira, konfigurira, ažurira i održava softwar-e i serverski hadwar,
• Rešava sistemske probleme visokog nivoa,
• Zamenjuje hadwarsku opremu sistema i adresira probleme sistema IT-a,
• Prati i ažurira kapacitet sistema (CPU, memorije, prostor u disku i dr.) i izveštava o pitanjima ove prirode,
• Instalira softverska ažuriranja sistemskog softvera i modula sigurnosti i monitoriše znakove zloupotrebe i lošeg funkcionisanja,
• Vrši procenu, zajedno sa kolegama IT-a, u vezi sa stanjem sistema IT-a i predlaže nova rešenja, kako bi se poboljšala performansa rada sistema IT-a.


Kvalifikacija, iskustvo i sposobnosti:

• Fakultetska diploma u oblasti informatike, inženjeringa sistema IT-a,
• System engineer - MCITP: Enterprise Administrator certificate - ili ekvivalent - neophodan,
• Najmanje 3 godine radnog iskustva na inženjeringu sistema IT-a,
• Poznavanje engleskog jezika je obavezno.

Veštine:

- Dobre veštine pismenog i usmenog komuniciranja na zvaniènim jezicima i na engleskom jeziku, ukljuèujuæi sposobnost za sastavljanje raznih dokumenata,
- Odliène veštine za diskusije i komunikacije,
- Sposobnost da radi na politièki potpuno neutralnim i nepristrasnim osnovama,
- Avanzirano znanje za primenjivanje informativne tehnologije.

 

OPŠTE INFORMACIJE ZA SVE KANDIDATE

Administracija Skupštine pruža podjednake moguænosti zapošljavanja i rado prihvata zahteve pripadnika ne-veæinskih zajednica i žena. Pravedna politika zapošljavanja svih zajednica na Kosovu primenjena je u strukturi kadrova Administracije Skupštine.
Izabrani kandidati u uži spisak æe se testirati i intervjuisati
Biæe kontaktirani samo izabrani kandidati sa užeg spiska.

 

PROCEDURA KONKURISANJA

Obrazac za konkurisanje može se skinuti sa internet stranice Skupštine (htpp://www.assembly-kosova.org), ili se može uzeti u recepciji zgrade Skupštine u Prištini, Ul. "Nëna Terezë", b.b. Zvanièni obrazac za konkurisanje treba da se dostavlja uz dokaz o školskoj kvalifikaciji, specijalizaciji, o pohaðanim kursevima, radnom iskustvu i dve reference. Korišæenje pogrešnog obrasca i ne-kompletiranog sa traženim podacima, kao i sa podacima podnetim sa zakašnjenjem, smatraæe se nevažeæim.
Zahtev se može dostaviti u recepciji zgrade Skupštine Republike Kosova u Prištini, Ulica "Nëna Terezë" b.b., ili poštom, kao i u Direkciji osoblja br. N -217, II sprat.

Za dodatne informacije možete zvati na telefone: 038 200 10490 i 038 200 10493.


Rok za konkurisanje je od 25.03.2014, do, 08.04.2014, do 16:00 èasova.