Radna mesta

Za popunjavanje položaja

Dokument Aplikacije

Na osnovu Zakona o civilnoj službi Republike Kosova (Zakon br. 03/L-149/, Pravilnik 02/2010 o procedurama regrutacije u Civilnoj službi i u skladu sa statusnim pravilima za civilne službenike Administracije Skupštine Republike Kosova, Administracija Skupštine ponovo objavljuje:

                KONKURS

Za popunjavanje položaja:

Položaj: Visoki zvaniènik za koordinaciju donatora i odnosa sa civilnim društvom
Referenca : ZSP-01/3-13
Stepen: C-8
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
Angažovanje: Na neodreðeno vreme, uz probni rad u trajanju od 12 meseci
Nadzornik: Generalni sekretar Skupštine

Obaveze i odgovornosti:


Pod nadzorom generalnog sekretara Skupštine,zvaniènik za koordinaciju donatora i odnosa sa civilnim društvom je odgovoran za:
• koordinaciju pružene podrške od stranih i domaæih donatora u profesionalnoj i tehnièkoj podršci Skupštini i administraciji Skupštine;
• Brine da se ne duplira pružena podrška od donatora.
• Svaka tri meseca orgnaizuje susret koordinacije donatora u podršci rada Skupštine ,gde æe se raspravljati o dostignuæima i eventualnim zastojima u realizaciji predviðenog programa izmeðu donatora i Skupštine.
• Priprema šestomeseèni izveštaj za Predsedništvo Skupštine o radu donatora u podršci Skupštini i njenoj administraciji.
• Na poèetku svake godine, zajedno sa rukovodiocima departmana, direktorom Direkcije personala i ostalim jedinicama administracije Skupštine, koordinira i izraðuje spisak potreba za podršku donatora.
• Saraðuje sa organizacijama civilnog društva, posebno sa onima koje prate rad Skupštine Kosova.
• Služi kao kontaktna taèka za organizacije civilnog društva o potrebama rada Skupštine i drži redovne kontakte sa ovim organizacijama.
• Vodi bazu podataka Skupštine Kosova o civilnom društvu.
• Monitoriše uèešæe organizacija civilnog društva o radu Skupštine i svakih šest meseci izveštava sekretara Skupštine o nivou tog uèešèa.
• Prema zahtevima, savetuje komisije i osoblje komisija o najboljim praksama konsultacija sa civilnim društvom putem javnih rasprava.
• Priprema listu organizacija civilnog društva prema profilizaicji i na osnovu njihovog zahteva brine se da istima daje akreditacije za praæenje rada dotiènih komiisja.
• Informiše Predsedništvo i sekretara Skupštine o zabrinutostima organizacija civilnog društva o pristupu radu Skupštine i radnih tela kao i vodi raèuna da se ovim organizacijama pruža pristup u dokumentaciju i zakone koliko je predviðeno i dozvoljeno Poslovnikom i Platformom Skupštine za dijalog sa civilnim društvom.
• Orgnaizuje zajednièke aktivnosti, ukljuèujuæi i okrugle stolove / susrete izmeðu Skupštine / administracije Skupštine i civilnog društva kao i vodi raèuna da se proizašli zakljuèci sa tih susreta sprovode.
• obavlja i druge poslove iz delokruga položaja i kancelarije.

Kvalifikacija i iskustvo:

- fakultetska diploma iz oblasti prava - diplomirani pravnik/master prava, ili master društvenih nauka;
- specijalizovana znanja steèena univerzitetskim obrazovanjem i dotiènom obukom;
- najmanje 3 godine radnog iskustva;
- znanje engleskog jezika je obavezno;
- prednost ima iskustvo u saradnji i koordinaciji pomoæi donatora.

Veštine:

- odliène veštine pismenog i usmenog komuniciranja na zvaniènim jezicima, ukljuèujuæi i odliène sposobnosti izrade raznih dokumenata,
- Sposobnost za rad i komuniciranje sa unutrašnjim i spoljnim autoritetima na istom nivou, na višem ili na nižem kao i savetovanje iz dotiène oblasti odgovornosti;
- Sposobnost za izradu zakonskih dokumenata, na logièan, jasan i precizan naèin;
- Sposobnost za rešavanje problema za ocenjivanje relevantnih faktora i za upotrebu inicijative za prilagoðavanje postojeæih praksi u novonastalim situacijama i okolnostima.
- visoki personalni i struèni nivo integriteta;
- odliène veštine za diskusije i komunikacije;
- Sposobnost za rad na potpuno politièki neutralnim i nepristrasnim osnovama;
- dobro poznavanje rada na kompjuterskim programima.


OPŠTE INFORMACIJE ZA SVE KANDIDATE

Administracija Skupštine pruža podjednake moguænosti zapošljavanja i rado prihvata zahteve pripadnika neveæinskih zajednica i žena. Pravedna politika zapošljavanja svih zajednica na Kosovu primenjena je u kadrovskoj strukturi Administracije Skupštine.
Izabrani kandidati na užoj listi æe se testirati i intervjuisati
Biæe kontaktirani samo izabrani kandidati na užoj listi.


PROCEDURA KONKURISANJA

Obrazac za konkurisanje može se izvuæi sa internet stranice Skupštine (htpp://www.assembly-kosova.org), ili se može uzeti u recepciji zgrade Skupštine u Prištini, Ul. "Nëna Terezë", b.b. Zvanièni obrazac za konkurisanje treba da se dostavi uz dokaz o školskoj kvalifikaciji, specijalizaciji, o pohaðanim kursevima, radnom iskustvu i dve reference. Korišæenje pogrešnog obrasca i ne-kompletiranog sa traženim podacima kao i sa podacima podnetim sa zakašnjenjem, smatraæe se nevažeæim.


Zahtev se može dostaviti u recepciji zgrade Skupštine Republike Kosova u Prištini, Ulica "Nana Tereza" b.b, ili poštom, kao i u Kancelariji osoblja br. N -217, II sprat.

Za dodatne informacije možete zvati na telefone: 038 200 10490 i 038 200 10493.
Rok za konkurisanje je od 24.04.2013, do 08.05.2013, do 16:00 èasova.