Radna mesta

Za izbor Ombudsmana

Dokument Aplikacije

Predsedništvo Skupštine Kosova, objavljuje

K O N K U R S
Za izbor Ombudsmana

I.
Institucija Ombudsmana odgovorna je za nadzor, unapredjenje, zaštitu ljudskih prava i sloboda na Kosovu i fizičkih i pravnih lica na teritoriji Kosova, kako bi se obezbedilo da su takva lica u stanju da efikasno uživaju osnovna ljudska prava i slobode, zaštićene medjunarodnim standardima o ljudskim pravima, kao što su predvidjena važećim zakonima.

II.
Skupština Kosova, shodno Uredbi UNMIK-a br. 2007/15 o izmeni UNMIK-ove Uredbe br.2006/6 o Instituciji Ombudsmana na Kosova i Pravila procedure Skupštine o izboru Ombudsmana i zamenika Ombudsmana, poziva sve institucije i organizacije koja se bave nadzorom, unapredjenjem i zaštitom osnovnih ljudskih prava i sloboda na Kosovu, da nominiraju kandidate za položaj Ombudsmana.

• Skupština će posebno imati u vidu ispunjavanje zahteva etničke i polne raznolikosti.

III.
Kandidati za položaj Ombudsmana moraju biti istaknute ličnosti visokog moralnog karaktera, nepristrasni i sa integritetom, dokazani i posvećeni prema ljudskim pravima i da budu gradjani Kosova.

Svakom predlogu za nominaciju mora biti priložena sledeća dokumentacija:
a) Curriculum Vitae (C.V.) („Autobiografija“);
b) Motivaciono pismo od organizacije ili institucije koja ga je nominovala;
c) Popunjena aplikacija;
d) Dokaz da je gradjanin Kosova;
e) Dokazi o školskoj i stručnoj spremi.

Nominacije i aplikacije moraju se dostaviti najkasnije do 27.jula 2007. godine, do 17:00 časova.

Nominacije i aplikacije se dostavljaju lično ili putem pošte, na adresu:

Zgrada Skupštine Kosova u Prištini (Ul.“Majka Tereza“, b.b., Odeljenje osoblja, kancelarija N-217).

E-mailom:
vocancy@assembly-kosova.org
Faksom: +381 (038 211-183)

Aplikacije se mogu uzeti na sledeća mesta:

Štampani obrazac: u dotičnoj službi Administracije Skupštine Kosova, u Instituciji Ombudsmana (glavna zgrada ili u drugim kancelarijama na terenu); ili

Elektronski obrazac: Veb – stranica Skupštine Kosova –
www.assembly-kosova.org
Institucija Ombudsmana
www.ombudspersonkosovo.org

Ostale dopunske informacije mogu se dobiti svakog radnog dana do 17:00 časova, na brojeve telefona: +381 (0) 38 211 - 181 i + 377 (0) 44 248 - 915.