Radna mesta

Za popunjavanje sledeæih pozicija

Dokument Aplikacije

Na osnovu Zakona o civilnoj službi Republike Kosova (Zakon br. 03/L-149) , Poslovnika 02/2010 o procedurama regrutovanja u civilnu službu i statusnim pravilima o civilnim službenicima Administracije Skupštine Kosova, Administracija Skupštine ponovo objavljuje:

                K O N K U R S

Za popunjavanje sledeæih pozicija:

Pozicija: Direktor Departmana za javnu nabavku ( DP/01-11 )
Stepen: A- 10
Broj pozicija : jedan (1)
Angažovanje: Na neodreðeno vreme, sa probnim radom u vremenskom trajanju od 12 meseci
Nadzornik: Sekretar Skupštine

Zadaci i odgovornosti:


Pod nadzorom sekretara, direktor Departmana je odgovoran za:
• Organizovanje, rukovoðnje i nadgledanje rada Departmana nabavke,
• Odvijanje svih aktivnosti nabavke u punom skladu sa Zakonom o nabavci i finansijskim pravilima primenljivim na Kosovu.
• Staranje za planiranje i sprovoðenje zahteva za nabavku, kao i davanja potrebnih saveta, na osnovu upuæenih zahteva,
• Praæenje, kontrola i striktna i jedinstvena primena zakonskih procedura nabavke,
• Uèešæe i nadgledanje rada Komisije za otvaranje ponuda i Komisije za procenu ponuda,
• Potpisivanje zapisnika rada komisija,
• Potpisivanje ugovora o nabavci,
• Organizovanje rada i podele zadataka sa službenicima nabavke,
• Koordinacija aktivnosti nabavke sa Agencijom za javnu nabavku i Odborom za regulisanje javne nabavke,
• Izrada godišnjeg predloga plana, na osnovu zahteva organizacionih jedinica,
• Nadgledanje upisa i administriranje dosjea javne nabavke u knjigu registra od pokretanja do sklapanja ugovora, kao i njihovo unošenje u elektronsku bazu podataka,
• Oèuvanje konfidencialnosti o svakoj informaciji za ekonomske operatore,
• Koordinacija aktivnosti sa Divizijom za tehnièke usluge,
• Obavljanje drugih poslova iz delokruga Divizije.

 

Kvalifikacija i iskustvo:


- Diploma fakulteta iz oblasti ekonomije, inžinjerije, prava, nabavke ili master iz ovih oblasti:
- Licenciranje u oblasti nabavke, na osnovu zakona;
- Struèno iskustvo, najmanje 4 godine u oblasti javne nabavke, od kojih najmanje 2 godine na rukovodeæem položaju;

Veštine:


- Odluènu veštinu pismene i usmene komunikacije na službenim jezicima;
- Veštinu za brzo odvijanje aktivnosti nabavke;
- Sposobnost za rad na osnovu neutralne i nepristrasne politike;
- Visok lièni i profesionalni integritet;
- Dobro poznavanje rada na kompjuteru;
- Poznavanje engleskog jezika je prednost.

 

Pozicija: Visoki zvaniènik personala ( ZP/02-11)
Stepen : C - 8.5
Angažovanje: Na neodreðeno vreme, sa probnim radom od 12 meseci
Broj pozicija : jedan (1)
Nadzornik: Rukovodilac Kancelarije

Zadaci i odgovornosti:

Pod nadgledanjem rukovodioca kancelarije, visoki zvaniènik personala, odgovoran je za:
• Prijem i administriranje službenika Administracije Skupštine;
• Staranje tokom regrutacije za zastupanje pripadnika svih zajednica;
• Ocena prijavljenih za službenike Administracije Skupštine na osnovu opisa radnog mesta;
• Savetovanje i informisanje osoblja o sprovoðenju pravila rada za osoblje, pravilnika, procedura i strategije rada;
• Staranje za blagovremen produžetak ugovora, avanziranje , pružanje periodiène ocene za obavljene poslove Skupštinske administracije ;
• Razmatranje zahteva za godišnje odmore, bolovanja, porodiljsko odsustvo i neplaæene odmore:
• Pružanje novih informacija o kretanju osoblja i drugih pitanja za službenike administracije;
• Obavlja i druge poslove iz delokruga Kancelarije.

Kvalifikacija i iskustvo:

- Diploma pravnog fakulteta iz oblasti prava - diplomirani pravnik / master prava,
- Najmanje tri godine struènog iskustva na izradi zakonodavstva, pravnih saveta,
- Iskustvo u profesionalnom radu menadžiranja kadra.


Veštine:


- Odlièna veština za pismenu i usmenu komunikaciju na službenim jezicima, ukljuèujuæi i odliènu sposobnost za izradu raznih dokumenta,
- Sposobnost za izradu zakonskih dokumenata, na logièan, jasan i koncizan naèin,
- Visok nivo liènog i profesionalnog integriteta,
- Odliène veštine za diskusiju i komunikaciju,
- Sposobnost za rad na osnovu neutralne i nepristrasne politike;
- Dobro poznavanje rada na kompjuteru;
- Poznavanje engleskog jezika je prednost.


Pozicija: Zvaniènik oblasti - za ekonomiju ( DMKP-01/11 )
Stepen: D -7
Broj vršioca: jedan /1/
Angažovanje: na neodreðeno vreme, sa probnim radom od 12 meseci
Nadzornik: Koordinator komisije

Zadaci i odgovornosti:

 
Pod nadzorom koordinatora komisije, zvaniènik oblasti je odgovoran za:
• da radi kao zvaniènik oblasti uz podršku komisije,
• pružanje podrške koordinatoru komisije proceduralnim i drugim savetima, usmeno i pismeno,
• pomaže koordinatoru savetima i direktnom asistencijom za predsednika/predsedavajuæeg i èlanove komisije, na izsradi nacrta zakona i amandmana N/Z,
• izradu preliminarnog nacrta izveštaja na Nacrt zakona, u saradnji sa Divizijom za standardizaciju i pravnu usaglašenost,
• pružanje podrške za izradu i pripremu poziva, izveštaja, zapisnika, informativnih dokumenata i dopisa komisije,
• formiranje i održavanje dosijea , kontakt-listi i registra komisija , prijem i kontrolu dopisa i prilaže potrebnu informaciju,
• obavlja i druge poslove iz delokruga komisije.

Kvalifikacija i iskustvo:


- Diploma fakulteta u oblasti ekonomije-diplomirani ekonomist /master
- Struèno iskustvo u oblasti zakonodavstva u državnoj administraciji, najmanje 2 godine na najvišem nivou odgovornosti, ukljuèujuæi i pomoæ i pravne savete, iskustvo u oblasti izrade zakona i parlamentarnim procedurama.


Veštine:


- Odlièna veština za pismenu i usmenu komunikaciju na službenim jezicima, ukljuèujuæi i odliènu sposobnost za izradu raznih dokumenata,
- Sposobnost za izradu zakonskih dokumenata, na logièan, jasan i koncizan naèin,
- Odliène veštine za diskusiju i komunikaciju,
- Sposobnost za rad na osnovu neutralne i nepristrasne politike;
- Dobro poznavanje rada na kompjuteru;
- Prednost je poznavanje engleskog jezika.

OPŠTE INIFORMACIJE ZA SVE KANDIDATE

Administracija Skupštine pruža jednake moguænosti za zapošljavanje i podržava zahteve pripadnika neveæinskih zajednica i žena. Pravedna politika zapošljavanja za sve zajednice Kosova, primenjena je u kadrovskoj strukturi administracije Skupštine. Izabrani kandidati u užoj listi podležu testiranju i intervjuu.Kontaktiraæe se samo sa kandidatima izabranim u užoj listi.

PROCEDURA PRIJAVLJIVANJA

Formular za konkurisanje može se uzeti na web-stranici Skupštine (htpp://www.assembly-kosova.org), ili se može podiæi na recepciji zgrade Skupštine u Prištini (Ul. "Majke Tereze ", b.b.). Službeni formular za konkurisanje treba da se dostavi zajedno sa dokazima o školskoj spremi, specijalizaciji , kursevima, radnim iskustvom i dve preporuke. Upotreba pogrešnog i nekompletiranog formulara sa traženim podacima, kao i podaci dostavljeni sa zakašnjenjem, smatraæe se nevažeæim.
Zahtev se može dostaviti na recepciji zgrade Skupštine Republike Kosova u Prištini (Ul. „Majke Tereze b.b) ili poštom kao i u Kancelariji personala br. .N -217, II. sprat.
Za dodatne informacije možete da kontaktirate na telefone: 038 200 10490 i 038 200 10493.
Rok za konkurisanje je od 16 .12.2011. do 30.12.2011. godine do 16:00. èasova .