Radna mesta

Za popunu radnog mesta

Dokument Aplikacije

Skupština Republike Kosova objavljuje

                                                 K O N K U R S
O izboru direktora Agencije protiv korupcije

Agencija je nezavisan i specijalizovan organ za sprovoðenju državnih politika radi suzbijanja i spreèavanja korupcije na Kosovu.

Uslovi o izboru direktora Agencije protiv korupcije:
Direktor se izabere na (peto)-5 godišnji mandat i može se ponovo izabrati jedino još jedan mandat.
Direktor Agencije ima platu u visinu plate predsednika Parlamentarne komisije Skupštine Kosova.

Odgovornosti i nadležnosti direktora.

Direktor Agencije ima sledeæe odgovornosti:

1. Rukovodi i organizuje rad agencije;
2. Nadgleda rad službenika Agencije;
3. Predstavlja Agenciju unutar i van zemlje;
4. Upravlja budžetom agencije i odgovoran je za naèin potrošnje istog;
5. Sklapa sporazume o saradnji sa drugim domaæim i meðunarodnim institucijama, u skladu sa važeæim zakonom;
6. Odluèuje za angažovanje struènjaka van Agencije;
7. Obavlja i druge zadatke utvrðene Zakonom.

Kandidat za direktora Agencije treba ispuniti sledeæe uslove:
• Da bude državljanin Republike Kosova i da ima stalno boravište na Kosovu;
• Da ima najmanje univerzitetsku diplomu èetverogodišnju ili master studija;
• Da nije bio osuðivan zbog kriviènog dela;
• Da ima visok moralni integritet;
• Da ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva.


Aplikaciji treba pripojiti sledeæu propratnu dokumentaciju:

• Dokaz o struènoj školskoj spremi;
• Motivirano pismo;
• Curriculum Vitae (CV-autobiografija);
• Dokaz da je državljanin Republike Kosova;
• Dokaz o radnom iskustvu.
• Dokaz da nije kažnjen za krivièno delo


Aplikacije treba dostaviti najkasnije do 08. avgusta 2011, do 16:00 èasova.

Aplikacije se dostavljaju lièno ili na sledeæoj adresi:

Zgrada Skupštine Republike Kosova, Priština Ul. „Majka Tereza" bb, Kancelarija Personala N-217); fax: +381 (0) 38 211-183.
Aplikacije mogu se dobiti na sledeæa mesta:
Štampan oblik: Recepcija Zgrade Skupštine Republike Kosova, Priština Ul. „Majka Tereza" bb, ili
Elektronski naèin: Internet stranica Skupštine Republike Kosova-www.assembly-kosova.org
Druge dodatne informacije možete dobiti svakog radnog dana do 16:00èasova, na br.telefona: +381 (0) 38 211-648 i +377 (0) 44 147-264.