Radna mesta

Za izbor 5 (pet) zamenika Narodnog advokata

Dokument Aplikacije

I.
Institucija Narodnog advokata je odgovorna za nadgledanje, avanziranje,  zaštitu individualnih prava i sloboda od  nezakonitih  i neurednih èinjenja i neèinjena javnih autoriteta.

Narodni advokat je  nezavisan u obavljanju dužnosti i  ne prima uputstva i  intervencije od  organa, institucija ili drugih autoriteta, koji obavljaju vlast u Republici Kosova.

II.
Skupština Republike Kosova, u skladu sa Zakonom o Narodnom advokatu i sa Proceduralnim pravilima Skupštine za izbor Narodnog advokata i zamenika Narodnog advokata, objavljuje konkurs za položaj zamenika  Narodnog advokata.

Skupština æe na poseban naèin uzeti u obzir ispunjavanje zahteva multietniènosti  i polne zastupljenosti.

Najmanje jedan od zamenika Narodnog advokata treba da bude pripadnik srpske zajednice Kosova i najmanje 1 (jedan) treba da bude iz jedne od drugih ne veæinskih zajednica na Kosovu.


Uslovi za izbor  zamenika Narodnog advokata

Za zamenika Narodnog advokata bira se lice koje ispunjavaju sledeæe uslove:

•    Da je državljanin Republike Kosova;
•    Da ima visoko obrazovanje;
•    Da ima karakter, poštenje i  visoki moral;
•    Da ima iskustva i  istaknuta znanja u oblasti ljudskih prava;
•    Da nije kažnjen odlukom  konaènog oblika za  krivièno delo kažnjivo po zakonodavstvu Republike Kosova;
•    Da ne obavlja funkciju u  politièkoj stranci, poslanik u legislaturi  Skupštine Republike Kosova koja ga bira ili èlan vladinog kabineta.


Aplikaciji treba priložiti  sledeæa  prateæa dokumenta:

a) Dokaz o  školskoj i struènoj spremi;
b) Motivaciono pismo;
c) Curriculum Vitae (CV - autobiografija);
d) Dokaz da je  državljanin Republike Kosova.

 

 Aplikacije treba dostaviti najkasnije do 13  jula  2011. godine, do  16.00 èasova.

Aplikacije se dostavljaju lièno ili preko pošte, na adresu:

Zgrada Skupštine Republike Kosova (Ul. “Nëna Terezë” b.b.  Kancelarija osoblja, Kancelarija   N-217).

E-mail: vacancy@assembly-kosova.org
Fax: +381 (0) 38 211-183


Aplikacije se  mogu uzeti u ovim mestima:

Štampana forma: u odgovarajuæoj službi Administracije Skupštine Republike Kosova, u Instituciji Narodnog advokata (glavna zgrada i u drugim kancelarijama na terenu); ili

Elektronska forma: Web- stranica Skupštine Republike Kosova -  www.assembly-kosova.org
Institucija Narodnog advokata  – www.ombudspersonkosovo.org


Druge dopunske informacije mogu se  dobiti svakog radnog dana do  16:00 èasova,  na brojeve telefona: + 381 (0) 38 211-648  i +377 (0) 44 147-264.