Radna mesta

Za popunu radnih mesta:

Dokument Aplikacije

Na osnovu Administrativne naredbe 2001/21 o sprovodjenju Uredbe 2001/9, Administrativne naredbe 2007/2, o sprovodjenju UNMIK-ove Uredbe 2001/36 o Civilnoj službi Kosova i Odluke Predsedništva Skupštine Kosova, Br. 02-3290-1/07, od 25.04.2007. godine, u okviru regrutacije osoblja, Administracija Skupštine objavljuje:

                          K O N K U R S

O popunjavanju radnih mesta

1. Rukovodilac Divizije za budžet i isplate (AK/DB/01/07)
• Broj položaja 1 (jedan)
• Angažovanje trajno, uz probni rad od 12 meseci
• Stepen/nivo B / 9

Zadaci i odgovornosti:
• Nadgleda rad službe za budžet i blagajne;
• Nadgleda pripremanje i konsolidaciju predloga budžeta i budžetskih ponude, izveštaja o budžetu i troškova jedinica Administracije Skupštine;
• Obezbedjuje da funkcionisanje Jedinice za budžet i blagajnu bude u skladu sa finansijskim instrukcijama;
• Obezbedjuje da se Služba za isplatu i budžet pridržava pravila Zakona o menadžiranju javnim finansijama, budžetskog plana i troškova jedinica;
• Saradjuje sa svim jedinicama Administracije Skupštine u vezi sa pitanjima isplata i budžeta i pridržava se svim procedurama koja se odnose na pitanje isplata i budžeta;

Tražene kvalifikacije:
• Fakultetska diploma iz jedne od odgovarajućih oblasti, kao što je: upravljanje, biznis, knjigovodstvo, finansije ili ekonomija i šest godina radnog iskustva u oblasti budžeta/finansija/knjigovodstva. Veštine rukovodjenja, dobre analitičke sposobnosti i dobra saznanja nadzora unutar osoblja. Treba da ima sposobnsot da čuva poslovnu tajnu.
• Poznavanje kompjuterskih programa (uključujući Windows, Excel i Word). Poznavanje pravila i procedura MPF-a je poželjno.
Poznavanje jezika:
Jedan od zvaničnih jezika Kosova je neophodno. Poznavanje drugog zvaničnog jezika je poželjno. Poznavanje engleskog jezika predstavlja prednost.


2. Rukovodilac Divizije za nabavku (AK/DP/02/07)
• Broj položaja: 1 (jedan)
• Angažovanje trajno, uz probni rad od 12 meseci
• Stepen/nivo B 9

Zadaci i odgovornosti:
Šef službe ima opštu dužnost da obezbedi da se javne nabavke i kupovine obavljaju u skladu sa procedurama i pravilima utvrdjenim opštim zakonskim i podzakonskim aktima.
Pored glavne dužnosti, ima i posebnih zadataka, i to:
• Prati i kontroliše tačno i jednoobrazno sprovodjenje zakonskih i procedura nabavke;
• Odgovoran je za poštivanje svih odredjenih pravila i rokova u zakonskim i podzakonskim aktima o javnoj nabavci; za tačnost i zakonsku osnovanost svih akata koji proizilaze iz Kancelarije za nabavku, potpišući, zajedno sa odgovarajućim specijalistem sprovodjenje procedura nabavke, bazirajući se odgovarajuće zakonodavstvo, i ima pravo da na ukidanje ovih procedura, ukoliko konstatuje njihovu povredu;
• Zastupa kancelariju nabavke i koordinira rad na relaciji unutar organizacionih struktura Admionistracije Skupštine, sa kojima korespondira;
• Izradjuje predlog godišnjeg plana nabavke, izradjuje dokumenta tendera, u koordinaciji sa Komisijom za ocenjivanje ponuda na osnovu pismene narudžbe za nabavku i vrši njihovo rasporedjivanje prema učesnicima, shodno odredjenim pravilima;
• Daje objašnjenja za svaku nejasnoću koju mogu imati kandidati u vezi sa dokumentima tendera;
• Vodi i upravlja dosije nabavke od naloga do ugovora zaključenog sa pobedničkom firmom i na kraju kalendarske godine predaje dosije u arhiv;
• Èuva tajnost za svaku informaciju koju dobija tokom razvoja procedura tendera;
• Obavlja i druge poslove iz oblasti Odeljenja, po nalogu direktora Administracije Skupštine.

Tražene kvalifikacije:
• Fakultetska diploma iz oblasti privrede, finansija, upravljanja, biznisa, inženjeringa, ili drugih sličnih oblasti i da bude Certifikovan o profesionalizmu u nabavci RKJN.
• Poznavanje logističkih operacija.
• Najmanje 5 godina iskustva na poslovima nabavke.
• Poznavanje kompjuterskih programa (uključujući Windows, Excel i Word).

Poznavanje jezika:
Poznavanje albanskog i srpskog jezika, poželjno je poznavanje engleskog jezika.


3. Prevodilac – interpreta (albanski-engleski i obratno) (AK/03/07)

• Broj položaja: 1 (jedan)
• Angažovanje trajno, uz probni rad od 12 meseci
• Stepen/nivo C / 8

Zadaci i odgovornosti:
• Kandidat treba da tačno i verodostojno prevodi materijale na albanskom i engleskom jeziku, posebno prevodjenje nacrta zakona zakona i drugih akata, kao i da vrši simultani prevod na komisijama, susretima i dr.
• Prevodjenje značajnih dokumenata sa albanskog jezika na engleski jeziku i obratno i da nakon toga iste dostavlja na lekturu, ali i prevodjenje i drugih dokumenta, koja nemaju neku posebnu važnost.
• Treba da bude izvanredan model posvećen etničkoj nepristrasnosti na radnom mestu i da permanentno usavršava njegove jezičke sposobnosti.

Tražene kvalifikacije:
Filološki fakultet – Engleski jezik i književnost, neki drugi odgovarajući fakultet, viša škola i dokazano profesionalno iskustvo. Da ima iskustva na prevodjenju materijala i u konsekutivnom i simultanom prevodjenju, kao i poznavanje korišćenja kompjutera u procesu WORD-a.


4. Unutrašnji revizor (AB/01/07) • Broj položaja: 1 (jedan)
• Angažovanje trajno, uz probni rad od 12 meseci
• Stepen/nivo C / 8

Zadaci i odgovornosti:
• Unutrašnji revizor preispituje i analizira sve aspekte deletnosti jedne jedinice, koji direktno ili indirektno mogu imati uticaja na efikasnost njenog ambijenta unutrašnje kontrole. Zbog toga, on/ona može da tarži informacije od svih lica koja obavljaju funkcije unutar postojećeg okvira unutraðnje kontrole, kako unutar, takodje i izvan jedinice, da kontroliše odgovarajuća unutrašnja i spoljna dokumenta, da testira završene transakcije i one koje su u toku, kao i da preduzima neku drugu radnju koju smatra potrebnom.
• Unutrašnji revizor izveštava o njegovim/njenim rezultatima i preporukama sekretaru Skupštine, ali nema snagu da nalaže njihovo sprovodjenje, niti ima izvršnu funkciju unutar jedinice. Unutrašnji revizor podleže autoritetu sekretara, ali ima profesionalnu samostalnost u izboru tema za reviziju, u propremanju programa revizije, u obavljanju poslova na terenu i u kancelariji i u izradi izveštaja revizije i predloga za poboljšanje unutrašnje kontrole i u prezentiranju dopunske štednje.

Tražene kvalifikacije:
• Fakultetska diploma iz jedne od odgovarajućih oblasti, kao što je: upravljanje biznisa, knjigovodstvo, finansije, ekonomija ili oblast prava. Pet godina iskustva u oblasti budžeta, finansija, knjigovodstva. Licenciranje za revizora je obavezno.
• Veštine rukovodjenja, dobre analitičke sposobnosti i dobra nadzorna saznanja unutar osoblja. Sposobnsot očuvanja poslovne tajne.
• Da u toku zadnjih deset godina:
• Nije počinio neko krivično ili civilno delo koje obuhvata opovrgavanje, lažno predstavljanje, korupciju, pranje novca, prisvajanje, zloupotrebu fondova, da nije bio uključen u davanju mita, shodno važećim zakonima ili pravilnicima, na Kosovu ili u nekoj drugoj zemlji, ili prema medjunarodnim konvencijama.
• Da nije od strane nekog suda, organa ili odgovorne organizacije za sprovodjenje standarda profesionalnog ponašanja utvrdjeno da je bio angažovan na neprofesionalno ponašanje, ili
• Da se angažovao na krivo materijalno iterpretiranje pod bilo kojim drugim dokazom ili zakletvom, ili dokumenta overenim pečatom i od beležnika.
• Poznavanje kompjuterskih programa (uključujući Windows, Excel i Word). Poznavanje pravila i procedura MPF-a je obavezno.

Poznavanje jezika:
Poznavanje engleskog jezika stvara prednost.


5. Rukovodilac Dvizije za podršku komisijama (DL/01/07)
• Broj položaja : 1 /jedan/
• Angažovanje: stalno, uz probni rad od 12 meseci
• Nivo: B / 9

Zadaci i odgovornosti:
Pod nadzorom direktora Departmana, rukovodilac Divizije za podršku komisijama, izmedju ostalog, odgovoran je:
• za nadzor i pružanje podrške skupštinskim komisijama , savetodavno-pravnim i proceduralnim uslugama oko nacrta zakona;
• za pružanje pravnih i proceduralnih saveta u pisanoj ismenoj formi, za skupštinske komisije, a po potrebi, pružanje saveta i neposredo učešće na izradi nacrta zakona i njihovog amandmandovanja;
• za pripremu plana - dosijea prema dnevnom redu radi podrške predsediku Skupštine ili predsedavajućem za vreme održavanja plenarnih sednica;
• za pripremanje profesionalnih ekspertiza o odreðenim pitanjima za poslanike, Predsednitvo Skuštine i za skupštinske komisije;
• Za ureðivanje redosleda amandmana za komisiju i njohovo procesiranje za drugo razmatranje / sinopsisom/.
• za staranje o izradi konačnog konsolidovanog teksta usvojenog zakona, u koordinaciji sa Kancelarijom za jezičku i pravnu standardizaciju;
• za nadzor rada administratora, visokih pravnih zvaničnika, pravnih zvaničnika i administrativnih službenika koji pomažu rad komisija;
• za izveštavanje direktoru Departmana za pravna i proceduralna pitanja o radu službenika ekipe odgovarajućih komisija;

Potrebne kvalifikacija:
• Univerzitetska diploma iz oblasti prava od priznatih univerziteta;
• Više od 5 godina iskustva na istraživanjima i izradi zakona;
• Odlično poznavanje albanskog i srpskog jezika (pismeno i usmeno);
• Dobre interpersonalne sposobnosti;
• Da dobro shvata organizaciju i odgovornost; • Sposobnost za rad pod pritiskom;
• Sposobnost potpuno nepristrasan i politički neutraln rad;
• Sposobnost za rad na kompjuteru MS Word i MS Excel;

Poznavanje jezika:
Preporučljivo je poznavanje engleskog jezika


6. Visoki pravni zvaničnik (DL/02/07)
• Broj položaja : Dva (2)
• Angažovanje: Stalno, uz probni rad od 12 meseci
• Nivo: C / 8.5

Zadaci i odgovornosti:
• Pod opštim administrativnim nadzorom rukovodioca Divizije za pravosuðe, istraživanje i bibloteku, visoki pravni zvaničnik radi kao stručni pravni zvaničnik u Skupštini Kosova.
• Visoki pravni zvaničnik ima zadatake i odgovornosti za pravne aktivnosti Jedinice za istraživanje, usklaðivanje i izradu zakona i saradnju u tesnoj koordininaciji sa Jedinicom za standardizaciju i Jedinicom za podršku skupštinskim komisijama.
Izmeðu ostalog odgovoran je:
• Za izradu preliminarnih pravno-tehničkih beležaka o svakom nacrtu zakona, predviðenom od Vlade ili Skupštine;
• Ove beleške treba da tretiraju sve zakonske aspekte usklaðivanja zakona sa acquis communautair i meðunarodnim standardima; tehničke i pravne predloge obuhvaćene tehničkim beleškama preinači u tehničke amandmane; podržava pomoćno osoblje komisija na izradi amandmana i / ili izraðuje tehničke amandmane;
• Predlaže tehničke korekcije na amandmane podržane od komisije i nastavlja sa finalnom kontrolom i radom na tekstu posle izglasavanja na plenarnoj sednici, na osnvu usaglašenosti nacrta zakona sa acquis communautaire i sa meðunarodnim standardima koji se primenjuju na Kosovu;
• Za davanje saveta sekretaru, predsedniku i skupštinskim organima o bilo kojim zakonskim pitanjima;
• Podržava jedinicu biblioteke, istraživanja i arhiva oko razmatranja zahteva za informisanje o evropskim i meðunarodnim standardima;
• Za razvoj saradnje sa pravnom kancelarijom premijera u cilju poboljšanja kvaliteta dostavljenih nacrta zakona;
• Podržava rukovodioca Departmana za pravna pitanja oko drugih aktivnosti vezanih za rad Pravnog departmana i za izradu zakona.

Potrebne kvalifikacije:
Obrazovanje:

Završen pravni fakultet. Naučna titula iz oblasti evropskog ili meðunarodnog prava na poznatom univerzitetu smatraće se kao prednost;
Iskustvo:
5 (pet) godina profesionalnog pravnog iskustva, a iskustvo na izradi zakona smatra će se kao prednost.
Jezik:
Tečno poznavanje albanskog i srpskog jezika i dobro poznavanaje engleskog jezika. Poznavanje jednog od jezika koji se govori u institucijama EU smatraće se kao prednost.

Druge sposobnosti :
Menadžerske i organizacione sposobnosti smatraće se kao prednost. Zvaničnik treba da bude otvoren, kreativnog mišljenja i da bude u stanju da iznalazi rešenja. Sposobnost i potpuno iskustvo u sistemu automatizovanog worda; sposobnosti na kompjuterskim sistemima software Mikrosoft Word, excel.


7. Administrator skupštinske komisije (DL/03/07)
Broj položaja : 7 (sedam)
Angažovanje: Stalno, uz probni rad od 12 meseci
Nivo: C / 8.5

Zadaci i odgovornosti:
Pod opštim administrativnim nadzorom rukovodioca Divizije za podršku komisijama, administrator u komisiji radi kao profesionalni službenik za pravna pitanja u Skupštini Kosova. Administrator Komisije je odgovoran:
• Za organizovanje i menadžiranje ekipe zvaničnika koji podržava rad skupštinskih komisija;
• Za pravnu i proceduralnu podršku skupštinskim komisijama uključujući i pripremu izveštaja i preporka za predložene zakone i razmatrana pitanja;
• Za davanje usmenih saveta o pravnim i proceduralnim pitanjima kao i savete i mišljenja u pisanoj formi za skupštinske komisije vezano za zakonska , pravosudna i proceduralna pitanja .
• Organizovanje konsultacija i pružanje neposredne pomoći na izradi predloženih zakona i amandmana na nacrte zakona ili na predložene zakone;
• Pripremanje nacrta – dosijea predsednika ili predsedavjućeg oko predsedavanja komisije na osnovu dnevnog reda;
• Obezbeðenje zadovoljavajuće podrške u pripremanju dnevnog reda i plana rada za komisiju;
• Pomaže predsedniku ili predsedavajućem komisije profesionalnim i tehničkim savetima oko predsedavanja sednici komisije;
• Odgovoran je za pripremanje amandmana na nacrte zakona koji se dostavljaju poslanicima na drugo razmatranje / sinopsom/;
• Odgovoran je za obezbeðivanje (pripremanje) zapisnika i drugih autentičnih beležaka sa sednice komisije;

Potrebne kvalifikacije
Obrazovanje:
Diploma pravnog fakulteta sa avansiranim stepenom od nekog priznatog univerziteta na Kosovu ili van Kosova.
Iskustvo:
po mogućnosti 5 godina profesionalnog iskustva na pravnim pitanjima. Iskustvo na izradi zakona smatraće se kao prednost.
Jezička sposobnost:
tečno poznavanje albanskog i srpskog jezika kao i dobro poznavanje engleskog jezika na nivou sastavljanja pisma. Poznavanje još nekog drugog jezika koji se koristi u institucijama EU smatraće se kao prednost.


8. Prevodilac – lektor za engleski jezik (DL/04/07)
• Broj položaja 1 (jedan)
• Angažovanje: stalno, uz probni rad od 12 meseci
• Nivo: C / 8

Zadaci i odgovornosti:
Pod opštim adnimistrativnim nadzorom rukovodioca Jedinice za jezičku i pravnu standardizaciju, prevodilac – lektor za engleski jezik radiće kao profesionalni službenik za jezik zakoknskih tekstova u Skupštini Kosova. Te poslove zvaničnik će obavljati u tesnoj saradnji i uz koordinaciju sa visokim zvaničnikom za pravna pitanja i aktivnosti Jedinice za jezičku i pravnu standardizaciju. On / ona biće odgovoran / na, za pravnu i jezičku istovetnost svih razmotrenih i usvojenih zakonskih tekstova na albanskom – engleskom – srpskom jeziku.
• Vrši autentičan prevod i poistovećuje tekstove sa albanskog i srpskog jezika na engleski i obrnuto svih nacrta zakona predloženih za razmatranje i usvajanje u Skupštini kao i istovetnost zakonskih tekstova, usvojenih u Skupštini Kosova, sa albanskog i srpskog na engleski;
• Stara se da se amandmani / sa izmenama i dopunama od Skupštine, inkorporišu u finalni tekst usvojenog nacrta zakona u celini, na jezicima koji su u upotrebi u Skupštini i na engleskom jeziku.

Potrebne kvalifikacije:
Obrazovanje:
fakultet engleskog jezika, pravni fakultet, ekonomski ili fakultet iz drugih oblasti. Da poseduje priznato uverenje za prevod i interpetaciju;
Iskustvo:
Poželjno 5 godina radnog iskustva na poslovima prevoðenja
Jezik:
Osim odličnog poznavanja albanskog, engleskog i srpskog jezika , poznavanje i drugih jezika smatraće se kao prednost;

Druge sposobnosti:
Iskustvo i dobre sposobnosti za rad u sistemu worda i drugim automatizovanim sistemima; sposobnosti za kompjuterski sistem i softwera, mikrosoft word, excel


9. Administrativni službenik kancelarije direktora (DL/05/07)
• Broj položaja : 1 (jedan)
• Angažovanje: Stalno, uz probni rad od 12 meseci
• Nivo/stepen: E / 6

Zadaci i odgovornosti:
Pod neposrednim nadzorom direktora Departmana za zakonodvnu i proceduralnu podršku, glavni poslovi administrativnog službenika kancelarije su:
• Da se stara o evidenciji administrativnih, pravnih i proceduralnih zahteva dostavljenih direktoru oko menadžiranja termina, zakazivanja sastanaka, administriranja sednica, menadžiranja korespodencije i voðenja dokumentacije i registrovanih beležaka,
• Voðenje beležaka prema dnevnom redu sastanaka skupštinskih komisija, Predsedništva i plenarne sedice;
• Stara se o administrativnim poslovima oko nedeljnih radnih i drugih zveštaja, koji se upućuju dirktoru Departmana;
• Vodi beleške sredstava i menadžira zahteve za materijal i radnu opremu za osoblje Departmana;
• Kuca i umnožava materijale, dokumenta, i otkucane tekstove raznih vrsta;
• Vodi beleške i dosije o izveštavanju Kancelarije o raznim pitanjima;
• Obavlja i druge administrativne poslove predviðene za Departman;
• Vodi evidenciju o dolasku – odlasku osoblja – zvaničnika Departmana.

Potrebne kvalifikacije:

• Fakultet administrativnog smera, ili diploma srednjeg obrazovanja administrtivnog smera sa relevantnim iskustvom;
• Potpuno poznavanje administrativnih procedura i procedura sekretarijata;
• Iskustvo i dobro poznavanje ličnog računara i sotf wera kancelarije uključujući MS Word, pover point i Access;
• Sposobnosti za komuniciranje usmeno i pismeno na službenim jezicima uključujući i dokazane sposobnosti za sastavljanje informacija, obaveštenja, poziva, dopisa i drugih korespondencija;
• Interpersonalna snalažljivost uključujući i sposobnosti za komuniciranje.


10. Administrativni službenik komisije (DL/06/07)
• Broj položaja : 2 (dva)
• Angažovanje: Stalno, uz probni rad od 12 meseci
• Nivo: E / 6

Zadaci i odgovornosti:
Pod nadzorom administratora i visokog zvaničnika za pravna pitanja, administrativni slžbenik je odgovoran:
• Da pomaže rad dve ili više komisija Skupštine;
• Da pomaže izradu prve verzije izveštaja, zapisnika, informacija i drugih spisa komisija;
• Da obavlja poslove oko održavanja sednica i razmatranja na komisiji (rezerviše sale i kontaktira članove komisije, eksperte i pozvane, prema potrebi),
• Da fotokopira i podeli dokumenta komisiji; • Da obezbedi prevod dokumenta za komisiju; • Da kuca razne materijale iz nacrta i sastavljenih tekstova i da operiše opremom za procesiranje reči;
• Da vodi beleške kancelarije i dosije o izveštavanju o različitim pitanjima;
• Da po potrebi vodi beleške sa susreta
• Da obavlja i druge poslove prema potrebi.

Potrebne kvalifikacije
• Završena srednja škokola – prednost ima administrtivni smer;
• Odreðeno iskustvo na administrtivnim poslovima;
• Znanja i sposobnosti modernih procedura kancelarije;
• Dobro poznavanje Mikrosoft Worda i excela;
• Osećaj odgovornosti i organizacije;
• Sposobnost rada pod pritiskom;
• Odlično poznavanje službenih jezika;
• Poznavanje engleskog jezika smatraće se kao prednost.


11. Administrativni asistent članova Predsedništva Skupštine (ZK/01/07)
• Broj položaja : 1 /jedan/
• Mesečna plata prema : KKB
• Angažovanje: Ugovor na odredjeno vreme – u zavisnosti od trajanja mandata člana Predsedništva

Zadaci i odgovornosti:
• Aktivno planira, organizuje i koordiniše delatnost člana Predsedništva;
• Planira, organizuje i koordinira pod rukovoðenjem člana Predsedništva njegove izvestilačke odnose sa drugim subjektima u Skupštini i van nje;
• Organizuje i svakodnevno menadžira administrativne aktivnosti kancelarije člana Predsedništva;
• Prima i registruje korespodencije za kancelariju člana Predsedništva;
• Dostavlja korespodenciju za kancelariju člana Predsedištva i stara se o predviðenim rokovima;
• Dočekuje i ispraća posetioce kancelarije člana Predsedništva;
• Administrira telefonske i elektronske razgovore za člana Predsedništva;
• Organizuje i stara se o rasporedu i menadžiranju arhiva člana Predsedništva;
• Stara se o snabdevanju kancelarije člana Predsedništva, registruje razne aktivnosti asministriranja kancelarije člana Predsedništva,
• Odgovara na pitanja personala Skupštine i javnosti uopšte o koordiniranju posla u kancelariji člana Predsedništva.

Potrebna kvalifikacija
• Srednja stručna sprema i 3 (tri) godine radnog iskustva na administrativnim poslovima, slično poslovima administrativnog asistenta;
• Sposobnosti da kokmunicira pismeno i usmeno na albanskom i srpskom jeziku;
• Dobro poznavanje Mikrosoft Worda i Excela;
• Poznavanje engleskog jezika je poželjno kao i sposobnosti za komuniciranje sa elektronskim medijima.

OPŠTA INFORMACIJA ZA SVE KANDIDATE

Administracija Skupštine Kosova pruža jednake mogućnosti za zapošljavanje i očekuje zahteve učesnika manjinskih zajednica i žena. Jednako zapošljavanje svih zajednica na Kosovu se sprovodi u kadrovskim strukturama administracije Skupštine Kosova.
Odabrani kandidati za uži izbor biće testirani i intervjuisani.
Kontaktiraće se samo kandidati koji budu izabrani na užoj listi.

PROCEDURA KONKURISANJA

Obrazac za prijavljivanje može se download-irati sa web-strane Skupštine www.assembly-kosova.org ili na recepciji zgrade Skupštine Kosova u Prištini (ulica „Majke Tereze“ b.b.). Službeni obrazac za konkurisanje treba predati zajedno sa potvrdom o školskoj spremi, specijalizacijama, pohaðanim kursevima, radnom iskustvu uz dve preporuke. Korišćenje pogrešnog obrazca i nekompletiranog sa zahtevanim podacima kao i naknadno dostavljanje podataka smatraće se nevažećim.

Zahev može da se dostavi na recepciji zgrade Skupštine Kosova u Prištini ( Ul. „Majke Tereze“ b.b), ili poštom, kao i preko kancelarije personala br. N-217, II-sprat.

Za dodatne informacije možete se obratiti na telefone: 038 200 10 494 i 038 200 10 493.

Rok za konkurisanje je od 3 maja do 17 maja 2007, u 17,00 časova.