Radna mesta

Za popunjavanje sledeèeg radnog mesta

Dokument Aplikacije

Na osnovu Zakona o civilnoj službi Kosova (Zakon br. 03/L-149) i u skladu sa statusnim pravilima za civilne službenike Administracije Skupštine Kosova , Administracija Skupštine objavljuje sledeći:

                                KONKURS

Položaj: Menadžer Kancelarije sekratara

Broj izvršioca: Jedan (1)

Stepen/nivo: D – 7.5

Angažovanje: Na odreðeno vreme , kao zamenik radnice na porodiljskom odsustvu

Nadgledač: Sekretar Skupštine

Zadaci i odgovornosti

Pod nadzorom sekretara Skupštine, menadžer Kancelarije je odgovoran za:
• evidentiranje administrativnih i proceduralnih zahteva adresiranih sekretaru
• držanje-voðenje agende sastanaka ,
• menadžiranje korespodencije , održavanje dokumenata, beleški i registara ,
• informisanje sekretara o agendi sastanaka parlamentarnih komisija, Predsedništva i plenarnih sednica,
• voðenje računa o administrativnim poslovima koji se adresiraju sekretaru,
• umnožavanje raznih materijala i dokumenata,
• držanje beležaka Kancelarije i dosijea referisanja o različitim pitanjima ,
• priprema dokumenata za rad Kancelarije,
• obavljanje i ostalih poslova iz delokruga Kancelarije.

Kvalifikacija i iskustvo :

- Viša ili Srednja administrativna škola sa odgovarajućim iskustvom,
- potpuno poznavanje administrativnih procedura i Sekretarijata Kancelarije ,
- poznavanje rada na kompjuterskim programima Word, DMS kao i ostalim programima,
- sposobnost za izradu informacija, poziva, dopisa i ostalih korespodencija,

Veštine :

- Sposobnost odličnog komuniciranja na službenim jezicima,
- poznavanje engleskog jezika je prednost .


OPŠTA INFORMACIJA ZA SVE KANDIDATE

Administracija Skupštine Republike Kosova pruža jednake mogućnosti zapošljavanja i dobro došli su zahtevi pripadnika manjinskih zajednica i žena. Politika pravednog zapošljavanja svih zajednica Kosova sprovodi se u kadrovskoj strukturi administracije Skupštine Kosova.
Izabrani kandidati u užoj listi će se podvrgnuti testiranju i intervjuisanju.
Biće kontaktirani samo izabrani kandidati u užoj listi.


PROCEDURA PRIJAVLJIVANJA

Formular za konkurisanje može se preuzeti sa internet stranice Skupštine (htpp://www.assembly-kosova.org) ili se može uzeti na recepciji zgrade Skupštine u Prištini (ulica „Nena Tereza“, b.b). Zvanični obrazac konkurisanja se dostavlja zajedno sa dokazima o školskoj kvalifikaciji, specijalizaciji, pohaðanjim kursevima, radnim iskustvom i dve referencije. Upotreba pogrešnog i nekompletnog obrasca sa traženim podacima, kao i podaci predstavljeni sa zakašnjenjem, smatraće se nevažećim.
Formular promovisanja možete dobiti u Kancelariju personala br. N-217 II sprat.
Zahtev se predaje u Kancelariji personala br. N-217 II sprat.
Za dodatne informacije možete se obratiti na ove brojeve telefona: 038 200 10494 i 038 200 10493.
Rok konkurisanja je od 19 - 26 januara 2011 god., u 16: 00 časova.