Radna mesta

Za popunjavanje sledeèog radnog mesta

Dokument Aplikacije

Na osnovu Memoranduma razumevanja izmeðu Skupštine Republike Kosova i DCAF sa sedištem u Ženevi, Administracija Skupštine objavljuje:

                           KONKURS

Za popunjavanje sledečog radnog mesta:

1 ( Jedan ) Savetnik za stručnu podršku Komisije za nadziranje Kosovske Agencije za inteligenciju
• Vreme trajanja : 1(jedna) godina, uz mogućnosti ponavljanja ugovora

Zadaci i odgovornosti:

• Savetnik će biti na usluzi Komisiji i sprovoditi svoje zadatke preko predsedavanja Komisije;
• Savetnik će koristiti razna istraživanja i analitičke tehnike za izradu uputstava i politika za komisije, bazirajući se na potrebama komisija i na planu rada;
• Kao deo rada savetnika će biti praćenje sastanaka komisije. On snosi odgovornost za pripremanje sažetka o ključnim pitanjima koja su pokrenuta tokom susreta, prema potrebi;
• Savetnik, takoðe, pomaže na dobijanju informacija od drugih komisija, nacrte pitanja za članove i pomaže u pripremanju preliminarnog izveštaja za Komisiju. Savetnik procenjuje kvalitet informacije i zakonskog okvira, analizira složene političke i društvene situacije, prikuplja istraživanja na jasnom formatu, te identificira i procenjuje mogući tok delovanja;
• Savetnik treba da istražuje ukupne razvoje na lokalnom i regionalnom nivou, iz oblasti politika bezbednosti, i održava veze sa značajnim lokalnim i meðunarodnim, vladinim i nevladinim, organizacijama.

Tražene kvalifikacije:

• Da poseduju visoku univerzitetsku spremu, ili sličnu pravnog fakulteta, javne administracije, političkih nauka ili sličnih oblasti;
• Akademsko ili stručno iskustvo, u pitanjima bezbednosti, ili u usredsreðenim istraživanjima u pitanjima iz oblasti politika bezbednosti;
• Treba posedovati analitičke sposobnosti, kao i iskustvo za izradu izveštaja, uz prezentaciji pregleda o otkrićima i preporuke;
• Dobro saznavanja o procesima, politikama i zakonodavstva, kao i osnovna znanja o radu Skupštine;

Druge sposobnosti:

• Sposobnost za pisanje i voðenje poverljivih razgovora, i da jasno i na sažet način predstavlja složena pitanja;
• Sposobnost komuniciranja, čitanja i pisanja na engleskom jeziku, na zadovoljavajućom nivou, je neophodna;
• Sposobnost predstavljanja ideja za poboljšavanju politika i prakse, u cilju iznalaženja rešenja o odreðenim problemima;
• Sposobnost i spremnosti za uspostavljanje jedne mreže o stručnim kontaktima u okviru oblasti bezbednosti i obrambene politike, obuhvatajući i meðunarodne parlamente;
• Da izražava taktičke i diplomatske sposobnosti, da primeni glas procenjivanja i da uvažava nivo poverljivosti;
• Sposobnost za korišćenje računara, uključujući i program Mikrosoft – office;
• Odlične organizacione i administrativne sposobnosti, kao i sposobnosti za izvršavanje poslova u utvrðenom roku.

Skupština Kosova pruža jednake mogućnosti svim zainteresovanim, i ohrabruje sve podnosioce aplikacija iz svih etničkih grupa, i iz obe polne grupe.

OPŠTA INFORMACIJA ZA SVE KANDIDATE

Administracija Skupštine pruža jednake mogućnosti zapošljavanja i rado prihvata zahteve pripadnika iz ne-većinskih zajednica, i žena. Pravedna politika zapošljavanja svih zajednica na Kosovu je već primenjena u kadrovskoj strukturi administracije Skupštine.
Kandidati sa uže izborne liste podvrgavaju se testiranju i intervjuisanju.
Biće kontaktirani samo kandidati koji su izabrani u užoj izbornoj listi.

PROCEDURA KONKURISANJA

Formular za konkurisanje može se preuzeti sa Internet stranice Skupštine (htpp:/www.assembly-kosova.org), ili na recepciji zgrade Skupštine Republike Kosova u Prištini (Ul. “Nëna Terezë”, b.b.). Zvanični formular o konkurisanju mora se predati zajedno sa dokazima o školskoj kvalifikaciji, specijalizaciji, pohaðanim kursevima, radnom iskustvu uz dve reference . Pogrešna upotreba i ne kompletirani formular sa traženim podacima, kao i sa zakasnelim podacima, smatraju se nevažećim.

Zahtev se može predati u recepciji zgrade Skupštine Republike Kosova u Prištini (Ulica „Nëna Terezë”, b.b.), ili poštom, kao i u Kancelariji personala br. N-217, II sprat.

Za dodatne informacije možete telefonirati na telefone: 038 200 10490 ili 038 200 10493.

Rok za konkurisanje je od 03. marta do 17. marta 2010. godine, do 16: 00 časova.