Radna mesta

Za popunjavanje radnih mesta:

Dokument Aplikacije

Savet Kosova za kulturno nasleðe objavljuje:

                          KONKURS
Za popunjavanje radnih mesta:

1. Titula : Izvršni rukovodilac
• Broj položaja: 1 (jedan)
• Angažovanje: Jedna godina uz probni rad u trajanju od 3 meseci
• Plata : 693 Evra

Zadaci i odgovornosti:

• Rukovodi radom Operativne jedinice SKKN, u skladu sa odlukama donetim od SKKN
• Odgovara za sprovoðenje svih odluka SKKN
• Obavlja sve funkcije kojima ga zadužuje Predsednik SKKN
• Obavlja i ostale obaveze po potrebi SKKN

Kvalifikacija

• Kandidat treba da ima univerzitetsku akademsku kvalifikaciju u arheologiji, arhitekturi, etnologiji, istoriji umetnosti, kao i treniranja u oblasti kulturnog nasleða.
• Kandidat treba da ima najmanje 10 godina rada na ocenjivanju, očuvanju, konzervaciji i menadžiranju/upravljanju kulturnog nasleða.


2. Titula : Zvaničnik arheološkog nasleða
• Broj položaja: 1 (jedan)
• Angažovanje: Jedna godina uz probni rad u trajanju od 3 meseci
• Plata : C-8

Zadaci i odgovornosti

• Analizira stanje u oblasti arheološkog nasleða i predlaže odgovarajuće mere
• Predlaže postupke istraživanja i naučno – tehničke studije
• Predlaže mere za unapreðivanje i kompletiranje zakonske infrastrukture, profesionalnog, naučnog, tehničkog i administrativnog kadra
• Nadgleda planove i sprovoðenje konzervacije / restauracije i integrisanog menadžiranja
• Ispunjava i druge obaveze iz ove oblasti

Kvalifikacije

• Kandidat treba da ima univerzitetsku – akademsku kvalifikaciju u arheologiji, u istoriji, istoriji umetnosti, uz specijalizaciju iz oblasti arheologije
• Da ima relevantno iskustvo u ocenjivanju, konzervaciji ili menadžiranju / upravljanju u oblasti arheološkog nasleða.


3. Titula : Zvaničnik arhitektonskog nasleða
• Broj položaja: 1 (jedan)
• Angažovanje: Jedna godina uz probni rad u trajanju od 3 meseci
• Plata : C-8

Zadaci i odgovornosti

• Analizira stanje u oblasti arhitektonskog nasleða i predlaže odgovarajuće mere
• Predlaže postupke istraživanja i naučno – tehničke studije
• Predlaže mere za unapreðivanje i kompletiranje zakonske infrastrukture, profesionalnog, naučnog, tehničkog i administrativnog kadra
• Nadgleda planove i sprovoðenje konzervacije/restauracije i integrisanog menadžiranja
• Ispunjava i druge obaveze iz ove oblasti.

Kvalifikacije

• Kandidat treba da ima univerzitetsku – akademsku kvalifikaciju u arhitekturi ili iz oblasti arhitektonskog nasleða
• Da ima relevantno iskustvo u ocenjivanju, konzervaciji ili menadžiranju/ upravljanju u oblasti arheološkog nasleða.


4. Titula : Zvaničnik pokretnog nasleða
• Broj položaja: 1 (jedan)
• Angažovanje: Jedna godina uz probni rad u trajanju od 3 meseci
• Plata : C-8

Zadaci i odgovornosti

• Analizira stanje u oblasti pokretnog nasleða i predlaže odgovarajuće mere
• Predlaže postupke istraživanja i naučno – tehničke studije
• Predlaže mere za unapreðivanje i kompletiranje zakonske infrastrukture, profesionalnog, naučnog, tehničkog i administrativnog kadra
• Prati stanje pokretnog nasleða i saraðuje sa odgovarajućim institucijama za sprečavanje trafikinga pokretnog kulturnog nasleða
• Ispunjava i druge obaveze iz ove oblasti

Kvalifikacije

• Kandidat treba da ima univerzitetsku – akademsku kvalifikaciju u arheologiji, istoriji, istoriji umetnosti ili nekog odgovarajućeg fakulteta i treniranja u oblasti arheologije ili etnologije
• Da ima relevantno iskustvo u ocenjivanju, konzervaciji ili menadžiranju kulturnog nasleða


5. Titula : Zvaničnik duhovnog nasleða
• Broj položaja: 1 (jedan)
• Angažovanje: Jedna godina uz probni rad u trajanju od 3 meseci
• Plata : C-8

Zadaci i odgovornosti

• Analizira stanje u oblasti duhovnog nasleða i predlaže odgovarajuće mere
• Predlaže postupke istraživanja i naučno – tehničke studije
• Predlaže mere za unapreðivanje i kompletiranje zakonske infrastrukture, profesionalnog, naučnog, tehničkog i administrativnog kadra
• Ispunjava i druge obaveze iz ove oblasti

Kvalifikacije

• Kandidat treba da ima univerzitetsku – akademsku kvalifikaciju u arheologiji, istoriji, istoriji umetnosti, ili na nekom drugom odgovarajućem smeru
• Da ima relevantno iskustvo u ocenjivanju, konzervaciji ili menadžiranju kulturnog nasleða


6. Titula : Izvršni asistent
• Broj položaja: 1 (jedan)
• Angažovanje: Jedna godina uz probni rad u trajanju od 3 meseci
• Plata : D-7

Zadaci i odgovornosti

• Pomaže predsedniku u svim angažmanima i sastavlja raspored susreta
• Izraðuje izveštaje o delatnosti SKKN / dnevne, nedeljne, mesečne i sukcesivne/
• Odvija komunikacije u ime predsednika • Istražuje i informiše o aktivnostima u okviru kulturnog nasleða unutar i van zemlje
• Održava kontakte sa akterima koje utvrðuje predsednik SKKN
• Obavlja i druge zadatke odreðene od predsednika

Kvalifikacije

• Kandidat treba da ima univerzitetsku – akademsku kvalifikaciju
• Kandidat treba da ima saznanja o kulturnom nasleðu i menadžiranju


7. Titula : Sekretar
• Broj položaja: 1 (jedan)
• Angažovanje: Jedna godina uz probni rad u trajanju od 3 meseci
• Plata : E-6

Zadaci i odgovornosti

• Obavlja administrativne poslove
• Priprema materijale za sednice
• Sastavlja zapisnike, odluke i projekte SKKN
• Vodi zapisnike i odgovoran je za iste
• Ispunjava i druge obaveze iz ove oblasti

Kvalifikacije

• Kandidat treba da ima pravni fakultet ili fakultet javne administracije
• Kandidat treba da ima iskustva u oblasti javne administracije


8. Titula : Zvaničnik za budžet i finansije
• Broj položaja: 1 (jedan)
• Angažovanje: Jedna godina uz probni rad u trajanju od 3 meseci
• Plata : D-7

Zadaci i odgovornosti

• Izraðuje finansijski plan SKKN
• Odgovoran je za pitanja budžeta i finansija SKKN
• Ispunjava i druge obaveze iz ove oblasti

Kvalifikacije

• Kandidat treba da ima završen ekonomski fakultet
• Da ima iskustva u menadžiranju budžetskih i finansijskih pitanja


9. Titula : Vozač/logistika
• Broj položaja: 1 (jedan)
• Angažovanje: Jedna godina uz probni rad u trajanju od 3 meseci
• Plata : F-5

Zadaci i odgovornosti

• Obavlja prevoz po potrebi SKKN
• Zadužuje se logističnim poslovima
• Održava vozilo i stara se o dokumentaciji
• Prezentira i opravdava fakture i dokumentaciju o troškovima
• Obavlja i druge poslove shodno agendi Predsednika ili obaveza koja se poklapaju s radom SKKN

Kvalifikacije

• Kandidat treba da ima najmanje završenu srednju školu. Akademski -univerzitetski nivo je poželjan
• Kandidat treba da ima vozačku dozvolu B kategorije

Svi kandidati moraju da raspolažu

• Sposobnosti komuniciranja (pismene i usmene)
• Da poznaju zvanične jezike Republike Kosova i engleski jezik
• Da poznaju kompjuterske programe
• Da su odgovorni i savesni

OPŠTE INFORMACIJE ZA SVE KANDIDATE

SKKN pruža podjednake mogućnosti zapošljavanja i rado prihvata i zahteve pripadnika ne većinskih zajednica i žena. Ispravna politika zapošljavanja svih zajednica Kosova će se primenjivati u kadrovskoj strukturi Administracije SKKN.
Izabrani kandidati sa uže liste biće podvrgnuti intervjuisanju.
Biće kontaktirani samo izabrani kandidati sa uže liste.

PROCEDURA KONKURISANJA

Obrazac za konkurisanje može se skinuti sa internet stranice Skupštine (htpp://ww.assembly-kosova.org) ili se može dobiti na recepciji u zgradi Skupštine, u Prištini (ul.“Nëna Terezë“, bb). Zvanični obrazac konkurisanja se mora dostaviti uz dokaze o školskoj kvalifikaciji, specijalizaciji, pohaðanim kursevima, o radnom iskustvu. Korišćenje pogrešnog ili obrasca sa ne kompletiranim traženim podacima i podaci podneti sa zakašnjenjem, smatraće se nevažećim.

Zahtev se može predati na recepciji zgrade Skupštine Republike Kosova u Prištini (ul.“Nëna Terezë“, bb) ili poštom, kao i u kancelariji osoblja br. N-217, II sprat.

Za dodatne informacije možete telefonirati na telefone: 038 200 10490 i 038 200 10493. Rok za konkurisanje je od 21 oktobra, do 04 novembra 2009. godine, do 16:00 časova.