Radna mesta

Nominiranje za sudije Ustavnog Suda

Dokument Aplikacije

                        JAVNI POZIV

                                    za

PRIJAVLJIVANJE NOMINACIJA ZA JEDNOG SUDIJU USTAVNOG SUDA REPUBLIKE KOSOVO IZ SRPSKE ZAJEDNICE

Posebna komisija za razmatranje nominacije za imenovanje sudija Ustavnog Suda, u skladu sa članom 114.1. Ustava Republike Kosova i članom 6. Zakona o Ustavnom sudu (Br. 2008/03-L-121), poziva Skupštinu Kosova, pravosudne institucije, pravne fakultete, Advokatsku komoru, Udruženje sudija i tužioca, političke partije, druga relevantna lica i pojedince da predlože kandidate za izbor jednog sudiju Ustavnog Suda Republike Kosovo iz Srpske zajednice.Takoðe, jedno lice može da predloži sebe za kandidata.

Komisija na poseban način će imati u vidu ispunjivanje zahteva za kandidiranje prema uslovima propisanim Ustavom i Zakonom.

Kvalifikacije:

Kandidati za položaj sudije Ustavnog suda mora da budu državljani Republike Kosovo; istaknuti pravnici sa odličnom profesionalnom reputacijom, ne kraćom od deset (10) godina stručnog rada, naročito u oblasti javnog i ustavnog prava, dokazanog, izmeðu ostalog, putem stručnog rada kao sudija, tužioca, advokata, civilnih službenika ili univerzitetskog predavača i drugih značajnih poslova pravne prirode; lica sa odličnom moralnom reputacijom i koji nisu kažnjavani za krivična dela.

Svim predlozima za nominacije mora se priložiti sledeća dokumentacija:

a) Formular nominacije kandidata;
b) Formular dekleracije nominiranog;
c) Curiculum Vitae (C.V.) („autobiografija“);
d) Preporuka organizacije ili institucije koja ga predlaže;
e) Dokaz da je graðanin Kosova;
f) Dokaz o školskoj i stručnoj spremi.

Nominacije i aplikacije treba da se dostave najkasnije do 13. marta, 2009 god. u 16,00 časova.

Nominacije i aplikacije se dostavljaju lično na adresu:

Zgrada Skupštine Republike Kosovo, Priština – ul.“Majke Tereze“, bb.Služba personela kancelarija N-217.

Aplikacije se mogu uzeti na sledećim mestima:

Formular: pri dotičnoj službi administracije Skupštine Republika Kosovo ili elektronskom poštom : web stranica Skupštine Republike Kosovo - - www.assembly-kosova.org.

Ostale dopuske informacije mogu se dobiti svakog radnog dana do 16. čas. na br. telefona: + 381 (0) 38 211-181, 211-648, 211-182 i +377 (0) 44 147-264.